Äldreanpassad depressionsvård

I samband med Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för vård av depressioner och ångestsyndrom uppmanas vårdgivarna anpassa behandlingen till de särskilda förutsättningar och behov som gruppen mest sjuka äldre har.

Psykiska sjukdomar är vanligare än demenssjukdom bland äldre. Samtidigt visar forskningen att många äldre inte blir hjälpta av antidepressiva läkemedel och att de som fungerar kan ge biverkningar. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, kan problemlösningsterapi minska äldres depressioner, men det är brist på sådan behandling. Dock finns inte samma evidens kring behandlingseffekterna på äldre, på grund av att studier oftast utförs på yngre som har en mer tydlig diagnos och saknar den samsjuklighet som äldre kan ha.

I de reviderade riktlinjerna för vård av depressioner och ångestsyndrom, som nu är ute på remiss, finns inga avsnitt om äldre. I stället ges vägledning till riktlinjerna i en särskild bilaga om gruppen mest sjuka äldre, det vill säga med svår samsjuklighet och skörhet. Bilagan har funnits några år som äldrebilaga även till andra riktlinjer. Här formuleras tre principer för hur vårdgivarna bättre ska äldreanpassa depressionsbehandlingen:

• En individ- och behovsanpassad behandling förutsätter en helhetsbedömning av den äldres tillstånd. Syftet är att formulera tydliga mål som ska styra komplexa behandlingar och interventioner där läkemedel, nutrition, fysisk aktivitet, hjälpmedel och social stimulans utgör olika delar.

• Det är målet med vården som styr behandlingens inriktning. Det betyder för det mesta att fokus läggs på att lindra symtom  inte förbättra prognosen, främja livskvalitet, förbättra olika funktioner och förmåga till aktivitet och delaktighet. Tillvarata de resurser som individen redan har.

• Förhållandet mellan nytta och risk påverkar valet av behandling. Skilj mellan den äldres kronologiska ålder och biologiska skick, det vill säga samma medicinska åtgärd kan vara till nytta för en 80-åring men till skada för en 65-åring.

Den slutliga versionen av riktlinjerna för vård av depressioner och ångestsyndrom kommer under hösten 2017.

 

Publicerad 2017-03-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 mars 2017 - 11:17 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår