Bättre skadeprevention för äldre?

Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring till detta är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckterna kan bland annat leda till bättre skadeprevention för äldre.

Fall och fallskador är vanligt förekommande i den äldre befolkningen och det är känt att ålder i sig leder till en ökad fallrisk. Förutom ålder finns det ett stort antal faktorer som ökar risken. Försämrad synförmåga är en av de mest förutsägbara och har varit forskningens utgångspunkt.

Jeanette Källstrand-Eriksson disputerar inom medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet. Hon är även knuten till Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) vid Högskolan i Halmstad, dit även disputationen är förlagd. I hennes studie deltog sammanlagt 212 äldre personer, varav nästan hälften hade fallit minst en gång.

– En stor andel av deltagarna upplevde att de hade försämrad synförmåga i samband med aktiviteter i det vardagliga livet. Men de olika synundersökningarna som genomfördes visade att en majoritet av deltagarna uppvisade en normal synförmåga, säger Jeanette Källstrand-Eriksson i ett pressmeddelande. 

– Detta visar hur viktigt det är att lyssna på hur de äldre uppfattar sin synförmåga och inte utgå ifrån resultaten av synundersökningar, då de inte speglar vilka svårigheter de äldre kan ställas inför i vardagslivet på grund av synen och som kan orsaka ett fall.

En annan omständighet att ta i beaktande är oviljan att känna sig eller uppfattas som gammal.

– Det som var viktigt för flera av de äldre var att få förbli den de alltid varit. Det innebar att de ibland utsatte sig för risker som kunde leda till fall. En del ville exempelvis inte använda sig av gånghjälpmedel eller vit käpp eftersom de tyckte att de i så fall såg gamla ut, vilket de absolut inte ville, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

Avhandlingsresultaten ger en fördjupad förståelse för kopplingarna mellan åldrande, synförmåga och fallrisk. Forskningen kan vara en grund för hur preventiva åtgärder ska kommuniceras och nå dem det berör.

– Studiernas resultat visar hur komplex situationen är när hälsa ska främjas och fallpreventiva åtgärder planeras. Individer är unika och autonoma. Därför är en helhetssyn på individen av stor vikt, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

Publicerad 2014-08-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2014 - 15:01 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår