Bristande samarbete, bristande vård

Äldre med komplexa behov behöver samordnade insatser från sjukvård och äldreomsorg. Men samarbetet mellan landsting och kommun fungerar bristfälligt och risken kvarstår att äldre personer med omfattande vård- och omsorgsbehov faller mellan stolarna? Det slås fast i rapporten ”Samverkan på väg” från Stiftelsen Äldrecentrum.

Sedan 1999 har Äldrecentrum i fyra studier undersökt hur samarbetet mellan kommunernas och landstingets vård- och omsorgsaktörer i Stockholms län fungerar. Mot bakgrund av studie tre presenterade revisionerna i Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby kommun sju förbättringsförslag för att säkerställa den äldres rätt till en sammanhållen vård och omsorg. Rekommendationerna handlar om att skapa rutiner och strukturer som säkerställer att den äldre som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov får samordnade insatser och inte faller mellan stolarna när han eller hon får vård från flera olika aktörer.

I den fjärde rapporten Samverkan på väg undersöker nu Äldrecentrum hur de olika vårdgivarna inom Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby levt upp till de förbättringsförslag som revisorerna tidigare presenterat. I rapporten framkommer att det ännu är mycket kvar innan de sju rekommendationerna är uppnådda. Rapporten utgår från att äldre med stora sammansatta vård och omsorgsbehov har rätt till en trygg och sammanhållen vård.

– Systemet fungerar inte när det gäller de äldre med omfattande behov av vård och sjukvård. De äldre kommer i kontakt med många olika aktörer. Var och en jobbar för sig utifrån sitt uppdrag, men det är viktigt att få till en helhet som säkerställer att ingen glöms bort längs med vägen. Det handlar om patientsäkerhet och trygghet, säger utredaren Sven Erik Wånell.

Tack vare besjälad personal i primärvården och äldreomsorg fungerar samarbetet trots allt ofta. Men det saknas tid, rutiner och bra verktyg för att få samverkan att fungera på ett säkert sätt. Ännu har till exempel äldreomsorgens utförare inte tillgång till det gemensamma informationssystemet WebCare, trots att det finns beslut om att systemet ska användas sedan sex år tillbaka.

– Där finns tydliga beslut om vad som ska ske, men det sker inte, även om det är viktigt just för att säkerställa att ingen av vårdtagarna glöms bort, att ingen faller mellan stolarna, säger Sven Erik Wånell.

Publicerad 2014-05-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 maj 2014 - 13:56 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår