Brister i vården kring delirium

Vården behöver bli bättre på att upptäcka delirium som är vanligt bland äldre efter hjärtoperation och förlänger sjukhustiden.

Drygt hälften av 142 patienter 70 år och äldre fick delirium eller akut förvirring efter hjärtoperation, enligt forskning vid Umeå universitet som presenteras i en doktorsavhandling. Hög ålder är en orsak, men även det som händer under själva operationen bidrar till att man drabbas, som att få ökad vätsketillförsel och längre tid med låg syremättnad i blodet under körning med hjärt-lungmaskin. Risken förhöjs också av ökad respiratortid på intensiven, förhöjd kroppstemperatur och förhöjd natriumkoncentration i blodet.

Avhandlingen visar att de skattningsskalor som finns för att upptäcka delirium oftast är framtagna för forskningsändamål och svåra att använda kliniskt. Brister syns även i vårdens dokumentation.

– Att inte rapportera en patients episod av delirium kan innebära att patienten inte får rätt behandling i nästa skede, säger disputerade hjärtsjuksköterskan och adjunkten vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet Nina Smulter.

För att förhindra delirium efter hjärtkirurgi måste framtida riktlinjer i vården ta hänsyn till de identifierade orsakerna.

Läs doktorsavhandlingen här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 oktober 2018 - 23:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår