Färre demenssjuka, men ökning att vänta

Nya mätningar visar att färre personer har en demenssjukdom i dag än vad forskningen tidigare trott, men fortfarande väntas antalet demenssjuka öka kraftigt.

På uppdrag av Socialdepartementet har forskare vid befolkningsstudien SNAC följt drygt åtta tusen personer 60 år och äldre under tolv år. Resultaten har sammanställts i en rapport som visar att mellan 130 000 och 140 000 personer är drabbade mot tidigare prognosticerat 160 0000 personer. Den gamla siffran baseras på studier från 1980- och 1990-talet som utvärderats av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Mest märks minskningen bland männen och 80-åringarna. De nya siffrorna kan fortfarande vara osäkra, med tanke på att demens är svår att diagnostisera, påpekar forskarna. De ser dock ingen minskning när det gäller hur många procent av alla människor som har demens, så kallad prevalens.

– Men eftersom personer med demens lever längre i dag jämfört med på 1980-talet så kan det här betyda att antalet nya som insjuknar måste ha minskat. Siffror från de sista 20 åren i Sverige antyder detta och förklaringen är hälsosammare levnadsvanor och bättre utbildning som ger oss en viktig kognitiv reserv när hjärnan åldras, säger professor Laura Fratiglioni vid Karolinska institutet, forskningsledare för Stockholmsdelen av SNAC-studien, SNAC-Kungsholmen.

Å andra sidan, i och med att befolkningen blir allt äldre spås en kraftig ökning av demensantalet efter 2020.

– Så vi får inte slå oss till ro, men tyvärr verkar våra politiker och samhällsplanerare inte ta utvecklingen på allvar, säger professor Anders Wimo, nationell samordnare inom SNAC-studien.

Enligt Socialstyrelsens senaste utvärdering av demensvården har primärvården visserligen blivit bättre på att utreda demenssjukdomar även om utredningstiderna skiljer sig åt mellan landstingen. Men antalet multiprofessionella demensteam har minskat och förskrivningen av antipsykosmedel har ökat.

Läs mer:

SNAC-rapporten heter Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 » (nytt fönster)

Socialstyrelsens utvärdering heter Vård och omsorg vid demenssjukdom » (nytt fönster) 

Publicerad 2018-03-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 mars 2018 - 12:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår