För få kommuner ser hbt-äldre

Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen av hur hbt-perspektivet beaktas i vård och omsorgen om äldre arbetar alltför få kommuner systematiskt för att främja likabehandling av äldre hbt-personer.

I de generationer som når höga åldrar de närmaste åren, och där behoven av vård och omsorg är stora, förväntas en högre andel än hittills vara öppna med sin homo-, bi eller transsexualitet. För att äldre hbt-personer ska få de tjänster de har rätt till och ett gott bemötande krävs att kommuner och enskilda utförare som arbetar på kommunens uppdrag skapar en handlingsberedskap. Det kan enligt Socialstyrelsen vara fråga om att identifiera behov och intresse för olika former för att ge vård och omsorg, integrerat eller i hbt-boenden eller särskilda hemtjänstgrupper i större kommuner. Ett nödvändigt inslag i att skapa denna handlingsberedskap är att inkludera äldre hbt-personers behov och förutsättningar i personalutbildning och i kommunens information på ett medvetet sätt.

Mot den bakgrunden har Socialstyrelsen genomfört en kartläggning med en webbundersökning riktad till förvaltningschefer för vård och omsorg om äldre. Sammanfattningsvis indikerar kartläggningen att alltför få kommuner arbetar systematiskt för att främja likabehandling av äldre hbt-personer. Det är enligt Socialstyrelsen angeläget att dessa frågor finns med i kommunernas mångfalds- och värdegrundsarbete, fortbildning och information. Det är också angeläget att dessa frågor tas med i arbetet mot våld i nära relationer.

Men enligt kartläggningen får äldre homosexuella, bisexuella och transpersoner inte uppmärksamhet vare sig i styrande dokument, i information eller fortbildning av personal i kommuner med 50 000 eller färre invånare. Knappt hälften av landets kommuner med mer än 50 000 invånare har tagit upp äldre hbt-personers situation inom vård och omsorg. Lika många har på något sätt tagit upp dessa frågor i sin styrning av kommunen. Knappt tio procent av landets kommuner har behandlat hbt-frågor i sin fortbildning eller i information till personalen. Av de kommuner med mer än 50 000 invånare som har arbetat för att motarbeta våld i nära relationer har 37 procent beaktat äldre hbt-personer, vilket visar att det arbetet har medfört ett ökat fokus på denna grupp. Drygt hälften av kommunerna har rutiner för hur de ska sköta vård och omsorg till äldre personer som är hiv-positiva.

Socialstyrelsens tidigare studier visar att uppskattningsvis cirka 15 000 äldre hbt-personer i landet har hemtjänst eller bor i särskilt boende, men kartläggningen visar att ytterst få samkönade par bor tillsammans i särskilt boende för äldre. Dock rapporterar inte någon kommun, eller stadsdel i storstäderna, att de från verksamheterna fått något klagomål knutet till äldre homosexuellas, bisexuellas, eller transpersoners vård och omsorg. Resultatet kan enligt Socialstyrelsen tolkas på olika sätt och behöver inte innebära att verksamheten möter de behov som denna grupp har. Det kan istället vara ett tecken på att dessa personer inte öppet vill visa sin sexuella läggning.

Länk till rapporten » (nytt fönster) 

Publicerad 2014-04-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 april 2014 - 11:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår