Ideellt arbete bra för hjärnan

Att engagera sig i frivilligarbete efter pensioneringen minskar risken för att man ska drabbas av demens. Det visar en internationell studie som Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har medverkat i.

Forskarna följde 1 001 svenskar fem år efter pensioneringen. De som regelbundet deltog i olika former av frivilligarbete minst en timme i veckan uppvisade färre kognitiva besvär, såsom  koncentrationssvårigheter och glömska, jämfört med dem som endast deltog sporadiskt i sådana aktiviteter eller som inte gjorde något ideellt arbetet alls.

I den ideellt aktiva gruppen fanns dessutom färre fall av demens jämfört med den passiva jämförelsegruppen.

Forskaren Linda Magnusson Hanson är docent i folkhälsovetenskap och ansvarig för studien.

– Detta är viktiga nya rön. Att kunna fördröja demens med flera år ökar livskvaliteten för pensionärer och kan kraftigt reducera kostnaderna för äldrevård, säger hon.

Kan det inte vara så att de som fungerade kognitivt också hade lättare för att aktivera sig jämfört med dem som hade problem med minne och glömska?

– Visst skulle det kunna var så att personer med bättre kognitiv funktion oftare aktiverar sig än andra. I studien analyserade vi även om symtom på kognitiv funktionsnedsättning eller läkemedelsbehandling för demens var relaterade till förändringar i frivilligarbete, men fann inget sådant samband. Studien är dock baserad på ett relativt litet urval och är en observationsstudie, och det är svårt att dra säkra slutsatser om orsak och verkan.

Läs mer om resultaten i studien Can volunteering in later life reduce the risk of dementia? A 5-year longitudinal study among volunteering and non-volunteering retired seniors » (nytt fönster)

Publicerad 2017-10-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 oktober 2017 - 09:32 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår