Inga bemanningsregler i äldreomsorgen

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för vid kommande årsskifte. Anledningen är bland annat att många kommuner behöver mer tid på sig för att kunna leva upp till de nya reglerna.

De nya reglerna tydliggör socialtjänstlagens krav och handlar bland annat om att det måste finnas personal dygnet runt och bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov. Reglerna ska gälla både för boenden med personer med demenssjukdom och för alla andra äldreboenden.

– Det är viktigt att införa hela regelverket samtidigt för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden. Det handlar ju ofta om personer som bor vägg i vägg på samma boenden. Det kommer också att göra det enklare för kommunerna att tillämpa reglerna, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Många kommuner har uttryckt att de behöver mer tid på sig för att kunna leva upp till föreskrifterna.

– En samsyn kring regelverket är nödvändig för att få det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver få till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef på Socialstyrelsen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, välkomnar Socialstyrelsens beslut att skjuta upp reglerna för bemanning vid demensboenden och ser fram mot diskussioner om hur föreskrifterna för hela äldreområdet ska utformas, enligt Staffan Werme, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

Socialstyrelsen har bjudit in SKL till ett samarbete kring hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan följas upp. I uppföljningen ingår frågor om bemanningen. Socialstyrelsen kommer också att anordna utbildningar som vänder sig till handläggare och beslutsfattare på äldreboendena. Vid utbildningen kommer exempel på kommuner som redan bemannar sina äldreboenden utifrån de nya reglerna att lyftas fram. Parallellt fortsätter arbetet med att färdigställa föreskrifterna som gäller alla äldreboenden. Förslaget ska sedan skickas på remiss.

Publicerad 2013-09-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 september 2013 - 14:44 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår