Kortare tid mellan sjukhus och hemvård?

En särskild utredare ska på regeringens uppdrag göra en översyn av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen. Syftet är att korta tiden från avslutad sjukhusvård till vård i hemmet eller särskilt boende.

Betalningsansvarslagen var en del av Ädelreformen, som innebar att kommunerna tog över sjukhem och andra vårdinrättningar för somatisk långtidssjukvård, samt ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i särskilda boendeformer och i dagverksamheter. Kommunerna fick också möjlighet att driva hemsjukvård i ordinärt boende efter överenskommelse med landstinget.

Betalningsansvarslagen innebär ett kommunalt betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård, inom landstingets slutna hälso- och sjukvård, som är utskrivningsklara och har en vårdplan. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt. Därmed ska onödig vistelse på sjukhus så långt som är möjligt undvikas för utskrivningsklara patienter.

Översynen ska omfatta både somatisk, geriatrisk och psykiatrisk vård och utredaren ska redovisa uppdraget senast den 27 februari 2015.

Publicerad 2014-03-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2014 - 10:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår