Lägre dos till äldre alzheimerpatienter

Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra behandlingsresultatet och påverka sjukdomsförloppet. 

En studie vid Skånes universitetssjukhus undersökte hur Alzheimers sjukdom utvecklas över tid avseende tankeförmåga samt läkemedelsbehandling. Resultatet blev att de äldre patienterna i genomsnitt fick lägre doser av så kallade bromsmediciner (kolinesterashämmare), jämfört med de yngre. Oavsett debutålder för sjukdomen visade de som fick en högre medeldos en långsammare försämring av tankeförmågan än de som fick en lägre dos

– Det här understryker den kliniska betydelsen av att optimera dosen av läkemedlet kolinesterashämmare för den enskilda individen oavsett ålder för att förbättra prognosen, säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap, som är en av forskarna bakom studien.

Studien visade också vikten av behandling tidigt i sjukdomsförloppet, helst medan förmågorna att klara vardagslivet är bevarade och innan psykotiska symtom uppträder. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s research & therapy.

Publicerad 2017-11-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 november 2017 - 16:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår