Längre behandling, bättre AD-prognos

Längre tids behandling och högre doser av läkemedlet kolinesterashämmare ger patienter med alzheimer längre livslängd. Resultaten kan användas för att prognosticera överlevnad för alzheimerpatienter i en klinisk vardag.

En studie på patienter från Swedish alzheimer treatment study har undersökt hur överlevnaden i Alzheimers sjukdom, AD, påverkas av kolinesterashämmare som långtidsbehandling, dos, typ av läkemedel, hastighet i sjukdomsförloppet och behovet av kommunala insatser. Studien visar att längre livslängd kan förväntas för individer som tolererar högre doser och en längre tids behandling med kolinesterashämmare.

De patienter som vid studiens start använde hemtjänst och/eller dagvård hade ett års kortare överlevnad i genomsnitt jämfört med de som inte nyttjade dessa resurser. En årlig ökning av mer än två timmars hemtjänst per vecka eller mer än en dags dagvård per vecka förutsade kortare livslängd. Behandling med läkemedel mot diabetes var också en faktor som prognosticerade tidigare död, medan behandling med statiner och ångestdämpande/lugnande/sömnmedel förutsade längre överlevnad.

Statiner har visat minskad mortalitet i många tidigare studier. Behandling av sömnstörningar kan leda till minskad kognitiv försämring, färre fall och mindre beteendemässiga och psykiska symtom. God sömnkvalitet har även beskrivits som viktigt för att minska ansamlingen av proteiner som beta-amyloid i hjärnan.

Studiens fullständiga namn är Longitudinal associations between survival in Alzheimer’s disease and cholinesterase inhibitor use, progression and community-based services. Den är publicerad i Dementia and geriatric cognitive disorders 2015:40.

Publicerad 2016-01-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 januari 2016 - 15:02 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår