Ny lagstiftning för äldre

Några av de nya eller ändrade lagbestämmelserna som trädde i kraft vid årsskiftet berör särskilt en del äldre personer. Det gäller bland annat patientlagen, förordningen om assistansersättning och diskrimineringslagen. 

Den nya patientlagen stärker patientens möjlighet till inflytande i hälso-och sjukvården. Den innehåller motsvarigheter till tidigare bestämmelser om vårdgaranti, fast vårdkontakt samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Möjligheten att få en så kallad second opinion är utvidgad och patienter får välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas därmed till att gälla även patienter från andra landsting.

Schablonbeloppet för assistansersättning per timme höjs med 4 kronor till 284 kronor. Beloppet bestäms av regeringen efter förslag från Försäkringskassan, som dessförinnan fört dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I diskrimineringslagen ersätts ordet funktionshinder med funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering. Det innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas om man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet, jämförbar med personer utan funktionsnedsättningen. 

Diskrimineringsförbudet ska gälla inom i stort sett samtliga samhällsområden, men att tillhandahålla bostäder är undantaget och i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster gäller förbudet inte om det krävs åtgärder utöver kraven som har ställts i bygglov. När det gäller att erbjuda varor och tjänster gäller förbudet inte för privatpersoner eller för företag med färre än tio arbetstagare.

Mer information om lagändringarna finns på Regeringskansliets webbplats: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015 » (nytt fönster)

Publicerad 2015-01-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 januari 2015 - 10:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår