Oförändrat om ensamhet i omsorgen

Cirka sex av tio äldre med äldreomsorg upplever besvär med ensamhet – en siffra som inte har förändrats de senaste tre åren. Skillnaden mellan kommuner stor, enligt Socialstyrelsens enkätundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019.  

Det är enligt svaren i undersökningen framför allt personer på särskilda boenden som känner sig ensamma. 47 procent svarade att de har problem med ensamhet då och då, medan de som upplevde det ofta var 18 procent. Hos de med ordinärt boende är siffrorna lägre på 40 respektive 13 procent och bland dem är det personer 80+ som känner störst ensamhet. 

– Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem. Det i sin tur kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov. För att den äldre ska känna gemenskap, delaktighet och mening med sin tillvaro behövs bland annat meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Andelen personer som har ordinärt boende med stöd av hemtjänst och som uppger att de ofta känner sig ensamma varierar mellan 5 procent och 23 procent mellan olika kommuner.

– Det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt för att motverka ensamhet bland äldre så långt det går, säger Michaela Prochazka. 

En förändring som skulle kunna motverka ensamhet, förutom gemensamma aktiviteter, är att äldreomsorgspersonalen får rätt utbildning och bättre möjligheter att uppfylla de äldres sociala behov, skriver Michaela Prochazka i rapporten om undersökningen » (nytt fönster)

Publicerad 2019-10-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 oktober 2019 - 14:16 © Äldre i centrum

Kritik mot undersökningen
Socialstyrelsen har genomfört undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen på ett jämförbart sätt sedan 2013. Den riktar sig till alla 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt boende. En återkommande kritik om bristande representativitet har dock riktats mot undersökningen, eftersom det förutom de äldre själva även kan vara någon anhörig eller personal som svarar på frågorna. Även svarsfrekvensen reser frågetecken om hur väl undersökningen beskriver verkligheten: 2019 svarade 57 procent av de knappt 220 000 personer som fått enkäten.

Loading   Sökning pågår