Okända värdighetsgarantier

Kännedomen om kommunernas värdighetsgarantier är låg bland äldre personer och deras anhöriga.

Lokala värdighetsgarantier är en frivillig satsning för att omsätta äldreomsorgens nationella värdegrund i praktiken. Tanken med värdighetsgarantier är att de ska tydliggöra för brukaren och anhöriga vad de kan förvänta sig. Regeringen har avsatt 400 miljoner kronor för att stimulera kommunernas utvecklingsarbete. Över nio av tio kommuner har hittills tagit del av prestationsersättningar, visar en uppföljning av Socialstyrelsen.

Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete. De allra flesta håller på med värdegrundsarbetet, varav nästan tre fjärdedelar har infört lokala värdighetsgarantier. Men kännedomen om värdighetsgarantier är låg bland brukarna av äldreomsorg och deras anhöriga. Det brister även i utbildningen och organisationen av personalgrupper och verksamhetsledare.

För att inte lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ska bli verkningslösa behövs mer riktade informationsinsatser till brukare och anhöriga, anser Socialstyrelsen. Dessutom behöver kommunerna följa upp och utvärdera hur värdighetsgarantierna fungerar i praktiken. Likaså behöver arbetsförhållandena förbättras så att personalen bland annat kan ägna mer tid till kontakten med brukare och mindre tid till administration, dokumentation och förflyttning.

Länk till Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014 » (nytt fönster)

Publicerad 2015-08-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 augusti 2015 - 15:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår