Personfokus kortar vårdtid vid hjärtsvikt

En personcentrerad vård drar nytta av patientens egna resurser och involverar både individ och anhöriga i vårdplaneringen. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har metoden lyckats korta vårdtiden för hjärtsviktpatienter från nio till sju dagar.

När den så kallade Ädelreformen genomfördes 1992 infördes bland annat en gemensam utskrivningsrutin för när patienter flyttas mellan vårdgivare. Rutinen innehåller tre steg: först görs en anmälan till kommun och primärvård att patienten är inlagd på sjukhuset, därefter görs en gemensam vårdplanering och till sist skickas ett meddelande när patienten är färdigvårdad och kan skrivas ut. Studier visar dock att planeringen ofta brister, vilket riskerar leda till att patienten får stanna fler dagar på sjukhus, har en ökad risk för återinläggning och får en otillräcklig hjälpinsats i hemmet.

Genom ett personcentrerat synsätt, där patienter och anhöriga involveras i utskrivningsplaneringen och patienten betraktas som en partner i vårdteamet, kan vårdtiden förkortas med flera dagar. Det visar studier som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. I studien ingick totalt 248 hjärtsviktspatienter. Patienterna delades in i två grupper, där den ena involverades i ett personcentrerat arbetssätt och den andra gruppen fick traditionell vård.

I den personcentrerade gruppen förbättrades utskrivningsrutinen i samtliga tre steg, vilket ledde till att medelvårdtiden på sjukhus stannade på strax under sju dagar.

I gruppen som fick vanlig vård var patienterna i genomsnitt inlagda på sjukhus i nio dagar.

– Försöken visar att ett personcentrerat synsätt även underlättar för vårdpersonalen, som får lättare att identifiera och använda sig av patientens resurser i rehabiliteringen, säger Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Artikel: Person-centred care - An approach that improves the discharge process » (nytt fönster), publicerad online i tidskriften European Journal of Cardiovascular Nursing den 3 februari.

TRE NYCKELBEGREPP FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD

Partnerskapet. Den mest centrala delen i personcentrerad vård. Ömsesidig respekt för patientens kunskap om att leva med sjukdomen och vårdpersonalens kunskap om vård och behandling.

Patientberättelsen. Utifrån patientens berättelse om tillståndet planeras vården gemensamt.

Dokumentation. Patientberättelsen och hälsoplanen förs in journalen som också görs tillgänglig för patienten.

Publicerad 2015-03-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 mars 2015 - 09:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår