Renare luft förlänger livet

Renare storstadsluft står för en femtedel av den höjda medellivslängden visar forskare på institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Enligt forskarnas mätningar av kväveoxider, ozon och partiklar i luften lever invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ett år längre i dag än för 25 år sedan, tack vare minskade halter av luftföroreningar från vägtrafiken. Främst är det halten av kväveoxider som har sjunkit märkbart i alla tre städerna. Forskarna förklarar detta med strängare krav på nya fordon när det gäller avgasutsläpp.

Beräkningen av hur medellivslängden påverkas av luftföroreningar baseras dels på tidigare studier av exponering för luftföroreningar och dödlighet, dels på statistik om bland annat befolkningens storlek och åldersstruktur.

Att luftföroreningar kan förkorta livslängden och göra människor sjuka är känt sedan länge.

– Den genomsnittliga livslängden i de tre städerna har stigit med cirka fyra–fem år från 1990 till 2015. Betydelsefulla orsaker till denna ökning är bland annat effektivare behandlingsmetoder för hjärt-kärlsjukdomar och en minskad rökning hos befolkningen. Den minskade exponeringen av luftföroreningar beräknas bidra med uppemot 20 procent av ökningen, vilket kan ses som en mycket stor effekt. Det visar att åtgärder som begränsar utsläppen kan ge stora hälsovinster, säger Henrik Olstrup, doktorand i atmosfärsvetenskap.

Forskarnas studie Trends in air pollutants and health impacts in three Swedish cities over the past decades är publicerad i diskussionsforumet i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics.

Publicerad 2018-05-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 maj 2018 - 21:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår