Robotar, övervakning & etik i äldrevården

Vill vi ha en robotsäl till sällskap och en ätrobot som matar oss när vi blir äldre? Är det etiskt godtagbart att sätta en GPS-sändare på personer med demenssjukdom eller att övervaka dem med kamera i hemmet? Statens medicinsk-etiska råd, Smer, lyfter i en ny rapport fram etiska frågor kring hälsorobotar och övervakning.

Andelen äldre i befolkningen ökar och ett sätt att möta det växande behovet av vård och tillsyn är att använda hälsorobotar och övervakning med kamera och GPS. Redan i dag används den nya tekniken och utvecklingen är i ett expansivt skede. Enligt Smer kan robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet för den enskilde individen. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses. Smers nya rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter belyser och analyserar etiska aspekter förknippade med robotar och övervakning i vården av äldre:

• När är det etiskt försvarbart att använda robotar och övervakningsteknik i vården av äldre?

• Hur kan det säkerställas att en rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken får tillgång till den?

• Hur säkerställs rätten till självbestämmande samt att personer med nedsatt beslutskompetens får den vård de behöver och att deras vilja beaktas?

• Går det att åstadkomma balans mellan intrånget i den enskildes integritet och nyttan med tekniken och i så fall hur?

• Hur säkerställs att forskning och utveckling av ny teknik utvärderas ur ett etiskt perspektiv samt att etiska bedömningar görs inför introduktion av robotar i hälso- och sjukvården och socialtjänstens omsorg?

Enligt Smer har robot- och övervakningsteknik stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet. Rådet anser emellertid att utveckling och introduktion av den nya tekniken måste ske på ett ansvarsfullt och etiskt godtagbart sätt. Detta innebär bland annat att en individuell bedömning alltid måste göras om en hälsorobot eller en övervakningsteknik ska användas eller inte. Att lyssna till den enskilde individens önskemål och behov är mycket viktigt i denna process. Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskussion och att utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och övervakning i hälso- och sjukvården samt i omsorgen av äldre.

Länk till rapporten » (nytt fönster)

Publicerad 2015-03-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 mars 2015 - 12:16 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår