Svårt vårda äldre med kognitionssvikt

Dagens sjukhusmiljöer ger personalen små möjligheter att hjälpa äldre patienter med sviktande kognitiv förmåga. Det leder till negativa konsekvenser både för patienter och för personal, enligt forskaren och sjuksköterskan Anita Nilsson vid Umeå universitet.

På svenska sjukhus är flertalet vårdplatser upptagna av äldre personer. Det är inte ovanligt att de har en kroniskt eller tillfälligt nedsatt kognitiv förmåga, främst orsakad av demenssjukdom, akut förvirring eller depression. Anita Nilsson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, visar i sin avhandling att den specialiserade vården gör det svårt för personalen att uppmärksamma de äldres mångskiftande och specifika behov. Detta kan orsaka ett vårdrelaterat lidande för de äldre, utanförskap för anhöriga och frustration för personalen.

– När äldre patienter med nedsatt kognition söker akut sjukhusvård uppstår problem, framför allt eftersom sjukhusmiljön inte stödjer personalens möjligheter att ge en god vård, säger Anita Nilsson i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Hon visar också att det delvis fanns negativa attityder till patientgruppen hos personalen, framför allt bland yngre, bland dem som upplevde vården av de äldre som betungande och bland dem som arbetade som undersköterskor.

– I sjukhusmiljöer där äldre patienter ofta vårdas kan finnas anledning att diskutera vården och dess innehåll, och vilka åtgärder som kan främja eller motverka en god omvårdnad för de äldre med nedsatt kognitiv förmåga. Det kan också finnas anledning att se över hur personalen bäst kan stödjas i att ge de äldre en personcentrerad vård, och bäst kunna bevara och utveckla sin personlig-professionella integritet, säger Anita Nilsson.

Länk till avhandlingen » (nytt fönster)

Publicerad 2013-12-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 december 2013 - 11:35 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår