Studie av kostnadseffektiv demensvård

Forskare vid Lunds universitet ska försöka ge svar på vilka insatser inom demensvården som är mest effektiva i förhållande till kostnaderna. Studien görs i samarbete med fem skånska kommuner och ska också undersöka vad anhörigas insatser kostar samhället i form av produktionsbortfall.

Socialstyrelsen uppskattar samhällets kostnader för demenssjukdomar till 63 miljarder kronor per år, en summa som prognosticeras öka i takt med att vi blir allt äldre. Eftersom det saknas effektiva läkemedel för att bota sjukdomarna är det angeläget att avgöra vad som är den mest kostnadseffektiva vårdformen. En omfattande registerstudie av 30 000 skåningar med demenssjukdom eller kognitiv svikt ska förhoppningsvis ge svar.

– Vi ska analysera deras vårdkonsumtion, medicinintag och vilka hjälpinsatser de får från kommunen och även titta på de anhörigas situation, säger Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi vid nationalekonomiska institutionen.

Dessutom ska exempelvis sjukförsäkrings- och inkomststatistik länkas samman och analyseras för att en bild av produktionsbortfallet då anhöriga deltar i vården av patienten. Andra faktorer som ska analyseras är samverkan mellan olika vårdgivare, personalens kompetens och patienternas boendesituation.

Hypotesen är att vården ska börja i ett tidigt skede, redan vid misstanken om att minnet sviktar.

– De behandlingar vi har för Alzheimers sjukdom innebär att patienterna klarar sig själv längre och får en bättre livskvalitet. Trots detta saknar hälften av patienterna en diagnos och alla får inte heller behandling. Även mindre kostsamma åtgärder från kommunen ska sättas in tidigt som gör det möjligt för patienterna att leva tryggt i sin bostad, säger Lennart Minthon, som är professor och överläkare vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Ulf Gerdtham tror att de första resultaten av studien kan presenteras vid årsskiftet.

– Då hoppas jag att vi åtminstone har svar på vilka behandlingsåtgärder vid demenssjukdomar som är intressanta ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, säger han.

Publicerad 2017-04-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 april 2017 - 11:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår