Kollegor granskar varandra

Eva Wikström, FoU Kronoberg
Nyckelord: Socialt arbete


Genom att se hur andra hanterar olika situationer gör man automatiskt jämförelser med hur man själv gör. Eva Wikström från FoU-Kronoberg beskriver hur kollegieobservation kan gå till och hur den kan utveckla äldreomsorgen.

 

Erfarenhetsutbyte har stor betydelse för kunskapsutveckling i arbetet, vilket är välkänt för både teoretiker och praktiker. Inom vård och omsorg borde detta ha speciellt hög prioritet då både enskilda medarbetares tillfredsställelse i arbetet och den allmänna kvalitetsutvecklingen i mötet med hjälptagare gynnas av det. Att ha tid för reflektion bör naturligtvis ingå i det dagliga arbetet men måste även kompletteras med systematiska insatser.

 
Kollegieobservation eller kollegiegranskning, som kanske är den vanligaste benämningen, är ett sätt att systematisera erfarenhetslärande mellan kollegor. FoU-Kronoberg har i samarbete med Växjö kommun under år 2001 genomfört en kollegieobservation inom hemvården.

 

Delaktighet i alla steg

En grundidé har varit att sträva efter delaktighet i alla steg. Vi ansåg därför att arbetsgrupperna själva skulle utse vem man ville ha som observatör. Vad som skulle fokuseras gemensamt diskuterades och fastställdes i observatörsgruppen, som även inhämtade synpunkter från respektive arbetslag.

 

Detta ledde till att en enkät utformades som distribuerades till samtliga medarbetare på enheterna. Beslut togs även att alla skulle observera en delegeringssituation och ett möte mellan kontaktman och brukare. I övrigt planerade och genomförde observatörerna intervjuer och observationer utifrån egna intresseområden.

 

Enhetscheferna ingick inte i själva kollegieobservationen, men var mottagare och dialogpartner när observatörerna beställde vad de ville observera och vilka intervjuer de önskade göra. Enhetscheferna var även aktiva när förbättringsförslagen presenterades på enheterna.

 

Mycket lärande skedde redan i samband med observationsbesöken på de olika enheterna. Genom att se hur andra hanterar olika situationer gör man automatiskt jämförelser med hur man själv gör. Detta startade diskussioner där båda parter kunde ge och få tips från varandra.

 

Intensiva förberedelser

Efter genomförda observationer åkte observatörsgruppen på ett tvådagars internat där paren fick presentera de egna resultaten. Det var två intensiva dagar med många angelägna diskussioner runt vardagsarbetet för sjuksköterskor och undersköterskor. Enkäten, som kan ses som en kartläggning av vardagsarbetet, analyserades tillsammans med observationerna och diskussionsvågorna gick tidvis höga.

 

Det fanns massor med intressanta områden som diskuterades och reflekterades över. Störst utrymme fick kontaktmannaskap, delegeringsrutiner, organisationsfrågor och bemötande. Det var inte bara lärorika dagar utan vi hade mycket roligt tillsammans och när vi skildes var vi ”utpumpade” av alla upplevelser.

 

Det avslutande steget i kollegieobservationerna innebar att observationsparen presenterade resultaten för den berörda enhetens personal. Det skedde utifrån de förbättringsförslag som paret formulerat från sina observationer och från diskussionerna på internatet. Det kunde ibland finnas ett visst motstånd mot förslagen men tonvikt lades på att se dem som en gåva som den berörda enheten har fått att förvalta.

 

Flera positiva förändringar

Våra erfarenheter att systematisera erfarenhetslärandet genom kollegieobservationer har varit positiva på många sätt. Förbättringsförslagen har lett till många både stora och små förändringar.

  Som exempel på en större förändring kan nämnas att en delegeringspärm, med gemensamma riktlinjer för hela kommunen, initierades. Ett exempel på en liten förändring är att

smålappar på en enhet ersattes av en tavla för planering.

 

Förbättringsförslagen har även kopplats till den balanserade styrningen som utvecklas i kommunen. Förutom konkreta förändringar har diskussioner startats i arbetsgrupperna, bland annat om hur man hanterar förtroenden som ges av de äldre.

 

Sist men inte minst menar deltagarna att det hänt saker med dem själva, ”Jag ser saker med nya ögon”, ”Det har varit så roligt och jag har stärkts som person”.

  Jag hoppas våra erfarenheter kan stimulera andra arbetsgrupper att systematisera erfarenhetslärande genom kollegieobservationer.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 juni 2009 - 12:11 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2002 • Uppmärksamma vårdbiträdet! »

 

 

FAKTA | Kollegieobservation i Växjö
Observationspar bestående av en sjuksköterska och en undersköterska utsågs av varje arbetsgrupp. Läs mer »

Loading   Sökning pågår