Förändringar görs med Kersti i centrum

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Sjukvård, Organisation och lagstiftning, Hemtjänst och social verksamhet


När Falu kommun utvecklat samverkansrutiner med lasarettet och närsjukvården har man haft en 81-årig dalkullas bästa för ögonen.

 

Vad är bäst för Kersti, en 81-årig ensamboende kvinna i Falu kommun? Det frågade sig medicinkliniken vid Falu lasarett, närsjukvården och kommunens omvårdnadsförvaltning och startade ett projekt som nu är avslutat. Målet var att Kersti och alla över 80 år i Falun ska känna att dessa vård- och omsorgsgivare arbetar tillsammans för bästa möjliga vård utifrån resurserna. Inspiration hämtades från Esther i Eksjö (se artikel »).


Falu kommun har 56 000 invånare. Drygt 3000 av dem är 80 år och äldre. Drygt hälften av dem har vård och omsorg på något sätt.
De tre vårdgivarna delade på finansieringen. Alla deltagare har fått arbeta med projektet inom den ordinarie verksamheten. Projektsekreteraren Lena Olai har varit anställd på halvtid.

Efter två workshops bildades fyra arbetsgrupper: Funktion, Information, Kontinuitet och Tillgänglighet. De har arbetat utifrån Genombrottsmetoden (se artikel »).
Under projektets gång har flera beslut om nya rutiner tagits:

 • Teamträffar infördes i hela kommunen 2006. Det är en gemensam mötesplats för primärvård, hemtjänst och primärrehab där arbetet med enskilda vårdtagare kan samordnas. Hemtjänstens samordnare håller i mötet med stöd av enhetschefen.

 • Hemvårdspärm har åter tagits i bruk. Innehåller aktuell information om insatser och behandling som kan läsas av alla som vårdar Kersti. Pärmen ska finnas hos dem med hemsjukvård och delas ut i samband med vårdplanering i hemmet.

 • Medicinbakjour. Primärvårdens läkare kan nu enkelt och snabbt nå dagbakjouren på medicinkliniken för att diskutera ett akut problem. Det går också att få en snabb tid till besök på medicinkliniken för Kersti eller snabb planerad inläggning på kliniken, utan att gå vägen via akutmottagningen.

 • Primärvårdens datajournal kan läsas på akutmottagningen under större delen av dygnet, när läkarsekreterare finns till hands.

 • Direktremiss till röntgen. Distriktsläkarna har möjlighet att skriva remiss direkt till röntgen för äldre patienter.

 • Läkemedelsrutinerna har skärpts. Nu ska primärvårdens läkemedelslista hållas uppdaterad för hemsjukvårdspatienter.

 • Årligt läkarbesök vid ApoDos har införts. Bakgrunden är att många äldre, multisjuka patienter får läkemedel utskrivna rutinmässigt eller på recept från flera olika läkare.

 • Läkemedelsgenomgångar ska göras årligen på alla i särskilt boende.

 • Kontaktperson i hemtjänsten. Alla med hemtjänst ska ha en ansvarig kontaktperson som Kersti kan vända sig till. Den personen bör också stå för merparten av insatserna i hemmet.

 • Tillgänglighet. Målet är att all personal runt Kersti ska kunna nå andra yrkesgrupper inom tio minuter. För icke-akuta frågor ska kontakt garanteras samma dag. Oavsett angelägenhetsgrad ska bara ett telefonnummer krävas. (Många frågor kan sparas till ett planerat möte eller telefonsamtal påpekar rapporten).

 • Ett gemensamt nummer till biståndsavdelningen. Det har varit svårt att nå kommunens biståndshandläggare på deras telefontider. Telefonen är nu bemannad under kontorstid.

Nu är alltså projektet avslutat. Projektgruppen har påbörjat arbetet med flera frågor som inte hunnit slutföras. Dit hör bland annat vårdplaneringsteam i hemvården, fallförebyggande åtgärder i hemmet, ett bemannat telefonnummer per vårdcentral och mobil doktor.

 
Andra områden kräver fortsatt utvecklingsarbete. Exempel är informationsöverföring från medicinkliniken, akutens omhändertagande av gamla som kommer direkt dit samt översyn av rehabiliteringen på medicinkliniken.

  Projektgruppen anser att det är viktigt att det finns gemensamma

mötesplatser för olika personalgrupper. Gemensam utbildning är ett sätt.

 
Under projekttiden ordnades kurser i fallförebyggande arbete samt läkemedel och äldre. Sjuksköterskor från medicinkliniken har träffat distriktssköterskor från primärvården för att diskutera hur samarbetet kan underlättas.

  Medicinklinikens läkare har inbjudits till distriktsläkarnas forum på Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna. I AT-läkarnas utbildning ingår nu också en del som handlar om äldre patienter i primärvård och kommun.

 
Under tiden projektet pågått har antalet platser i särskilt boende minskat och geriatriska vårdplatser har lagts ner. Antalet hemtjänsttimmar har ökat markant.


En SAM-grupp med chefer i närsjukvården och kommunen har ansvar för att Kersti-frågorna drivs vidare och för regelbunden uppföljning. Projektledaren Lena Olai har anställts som vård- och verksamhetsutvecklare på halvtid.

 


Mer information:

Kersti-projektet eller Vad är bäst för Kersti? (Slutsummering), se http://www.ltdalarna.se/


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår