Exempel från LOK:s kampanj

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel, Organisation och lagstiftning


Västerbotten
Läkemedelsgenomgångar och besök hos hemmaboende äldre med hög sjuklighet. Målet för 2006 är att minska förskrivningen av bensodiazepiner till äldre.
  Boken FAS-UT har getts ut (se artikel ») och utbildning om bland annat utsättning av läkemedel har ordnats för läkare och sjuksköterskor.

Västernorrland
Läkemedelsgenomgångar med apotekare erbjuds personer med fler än nio läkemedel eller vid flytt till äldreboende. Prioritering: se över användningen av neuroleptika, sömnmedel och NSAID.       
  Gemensam informationsdag för politiker och förvaltningsledningar för äldreomsorg och i landsting. Maj 2006: fortbildningsdag för sjuksköterskor om äldre och läkemedel.

Uppsala
Införande av metoder för kvalitetssäkring på enheter med mer än 40 procent 80 år och äldre. Inventering av läkemedelsrelaterade problem på akutklinik med hjälp av farmacevtstuderande. Inventering i äldreboenden av riskläkemedel enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer (se artikel »). Apotekare tar initiativ till löpande läkemedelsgenomgångar i öppenvården. Broschyr till allmänheten ”Må bra med läkemedel på äldre dar”.

Västra Götalandsregionen
Idékonferens i maj 2006 i samarbete med terapigruppen Äldre och läkemedel, FoU i Väst, Apoteket AB och Göteborgs universitet. ”Kompetent vårdkedja”, information till sjuksköterskor för spridning till kollegor och undersköterskor i äldreomsorgen. LÄR-UT (Läkemedel, Äldre, Redskap – Utvärdering) för 75 kommunala sjuksköterskor som ska bli handledare för annan omvårdnadspersonal.

Halland
En apotekare gör läkemedelsgenomgångar utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och utbildar vårdpersonal i särskilt boende och hemmaboende. Skriftliga riktlinjer har tagits fram tillsammans med den kommunala sjukvården.

Kalmar
Äldre och läkemedel är en komplex fråga och handlar om attityder. Därför började kommittén med två konferenser för chefer och ledare inom landsting och kommuner. 

Gotland
En internmedicinare och en distriktssköterska gör sedan 2004 läkemedelsgenomgångar på äldreboenden. Gotland har lägsta antalet mediciner i landet till 80-åringar och äldre.

Region Skåne
Läkemedelsgenomgångar på äldreboenden och klinik i Helsingborg. Apotekare två tim/vecka på medicinklinik i Trelleborg. Genomgång av nya Apodos-patienter. Utbildningsdag om äldres läkemedel vid depression, oro och ångest. Utbildning för ST-läkare om multisjuka äldre och polyfarmaci. Symposier vid årligen återkommande utbildningsdag om demens och demensläkemedel.

Dessutom har flertalet landsting genomfört följande åtgärder:

  • Expert- och arbetsgrupper för äldre och läkemedel.
  • Kloka listan eller Reklistan över rekommenderade läkemedel har fått ett kapitel om äldre. Flera har tagit fram terapiråd för äldre.
  • Kloka kortet (inplastat). Om läkemedel som bör förskrivas restriktivt eller omprövas. Bygger på Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.
  • Utbildning i olika former för läkare och sjuksköterskor.
  • Pensionärs- och brukarorganisationer har fått information genom möten och föreläsningar.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår