IT-stöd vid läkemedelsgenomgångar

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel, Sjukvård, Hjälpmedel och tillgänglighet


MiniQ och Monitor är ett system i två steg som kan användas vid genomgång av läkemedel på äldreboenden eller i öppenvård. LIFe-reader är en programvara för handdatorer.

 

I dataprogrammet MiniQ kan läkaren föra över patientens läkemedelslista från journalen, e-dos eller Apotekets läkemedelsförteckning. Programmet visar, med hjälp av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, en analys av kvaliteten i läkemedelsanvändningen direkt på skärmen. Det kan handla om interaktioner, dubbelanvändning eller mediciner som ska undvikas.

 
Läkaren kan sedan välja att själv förändra ordinationer eller skicka resultatet vidare online till ett expertcentrum för bedömning. Då kompletteras uppgifterna med de boendes personuppgifter (kodade), sjukdomsdiagnoser samt uppgifter om fallolyckor, blodtrycksfall, förvirring och aggression.

  Även kroppsvikt och kreatininhalt i blodet behövs för att ta hänsyn till njurarnas kapacitet. Till det fogas en symtomskattning med 20 frågor.

 

Expertcentret gör en samlad bedömning med hjälp av ett mer omfattande IT-system: Monitor. Ett utlåtande med förslag till prioritering skickas tillbaka till läkaren som utgångspunkt för läkemedelsgenomgången.

 
Idén är att expertcentret i full drift ska ha ett team med kliniska farmakologer och farmaceuter. I de försök som nu pågår deltar upphovsmannen Johan Fastbom själv som expert. Han är klinisk farmakolog och forskare vid ARC, Karolinska Institutet.

  – Mitt utlåtande ger underlag för genomgångar, men det är den ansvariga läkaren som beslutar vad som ska göras. Minst en gång per år bör en uppföljning ske, men man får vara flexibel. I svåra fall kan det behövas oftare.

 
Även papperskopior kan användas för genomgång av experten. Det gör Stora Sköndal i Stockholm nu. 
Modellen testas under våren i DAKS (Datoriserat Kunskapsstöd för läkemedelsgenomgångar) på sju olika vårdenheter med 400 äldre i Stockholms läns landsting (SLL). Den provas också bland annat i Finspång i Östergötland och i landstinget i Västernorrland.

  Inom (SLL) har diskussioner pågått om att införa systemet i Janus i en särskild ”Äldreknapp”.

 

LIFe-reader är ett annat hjälpmedel som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) i samarbete med Pharmtech AB. Det är en programvara för handdatorer och inriktar sig på personal i äldreomsorgen. Handdatorn har en streckkodsläsare för inläsning av alla läkemedel som den gamla har i hemmet.

 
LIFe-reader gör en analys av möjliga interaktioner, flera läkemedel för samma behandling och kontroll mot Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. På det sättet kan läkemedelslistor tas fram så att medicinskt ansvariga kan göra något åt eventuella problem. 
LIFe-reader har också en mobil skrivare i samma storlek som SJ:s konduktörer använder. Den gamla kan få en läkemedelslista till exempel inför nästa läkarbesök.

 
Programmet uppdateras direkt över Internet från Fass databas och kan kommunicera med journalsystem enligt LIF. 
Johan Olofsson har, på uppdrag av LIF, utfört ett examensarbete om hjälpmedlet vid apotekarutbildningen vid Uppsala universitet. I en enkät till distriktssköterskor och MAS:ar ansågs LIFe-reader pedagogisk, användarvänlig och lätt att bära med sig.

 
Vissa tekniska problem med hårdvaran, osäkerhet för ny teknik och arbetsbelastning begränsade användningen. Trots att systemet gav många varningar genomfördes få läkarkontakter. 
Det fanns en rädsla för att rubba den multisjukas läkemedelsbalans, förskjuta ansvaret för läkemedel och ifrågasätta läkare.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår