Kunskap går hem

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Omvårdnad, Hemtjänst och social verksamhet


Konferenser och föresläsningar är en sak, praktiknära lärande något helt annat. Professor Ingalill Rahm Hallberg berättar om Vårdalinstitutets fyra tematiska rum och studiecirklar.

 

Att gå in på nätet och söka kunskap blir  allt vanligare. Det är dock inte alltid så lätt att leta sig fram och hitta det man vill. Inom Vårdalinstitutet (se faktaruta) arbetar man med spridning av information över nätet. Man vill nå personal inom äldrevård och omsorg, anhöriga och andra intresserade.

  På hemsidan presenteras evidensbaserad kunskap inom fyra viktiga aktuella områden eller tematiska rum:

  1. Att leva med och vårda personer med demens.
  2. Etik – svåra frågor i vårdens och omsorgens vardag.
  3. Näring och ätande – mat och näring för äldre inom vård och omsorg.
  4. Att leva med och vårda personer med smärta.

För varje tematiskt rum ansvarar två disputerade forskare tillsammans med en redaktion. Totalt är 17 personer ansvariga för innehåll och utveckling. Det förs statistik över hur många som besöker och laddar ned sidan. Antalet besökare har femdubblats mellan åren 2003 och 2006.

 

Varje tema presenteras med en kort sammanfattning, ett antal populärvetenskapliga artiklar och hänvisning till ytterligare läsning.

  – Det är viktigt att göra kunskapen lättillgänglig, säger professor Ingalill Rahm Hallberg, koordinator vid Vårdalinstitutet. Det här är ett nära samarbete mellan vård och omsorg om äldre och akademien, och är fortfarande ett tämligen nytt sätt att förmedla kunskap.

 
Tematiska rum fanns med från Vårdalinstitutets start 2002. Idag innehåller de ett helt koncept, dels kunskap som presenteras på nätet, dels systematiserad kunskap som utbildningsmaterial för studiecirklar, där Vårdalinstitutet bidrar genom att utbilda cirkelledare.

  – Det finns ett sug efter att få delta i den här formen av kunskapsutveckling, säger Ingalill Rahm Hallberg. Utbildningsverksamheterna i kommunerna är sparsam.

 
Ur de behoven växte idén med studiecirklar som har pågått sedan 2005. Kravet för en plats i cirkelledarutbildningen är att kommunen går med på att personen som utbildas får driva minst en studiecirkel.

  Kommunen hittar lämpliga studiecirkelledare som går en utbildning om tre intensiva dagar på Vårdalinstitutet i Lund. En uppföljning görs under totalt fyra dagar, först efter 2-3 månader, sedan efter ytterligare ett par månader.

 

Totalt har 23 ledare utbildats. Två cirkelledarutbildningar pågår med totalt 40 deltagare och ytterligare en startar våren 2007. Hitintills har omkring 700 personer deltagit i en studiecirkel under de här två åren.

  – Det kan finnas fler runt om i landet som vi inte känner till, säger Ingalill Rahm Hallberg.

  – Vem som helst kan använda sig av materialet och starta en studiecirkel utifrån våra instruktioner. Vi vet till exempel att Kristianstads kommun har genomfört cirklar med vårt material som underlag.

  – Vårdalinstitutets utbildningar för cirkelledare vänder sig dock till dem som kommer från våra huvudmäns regioner; Västra Götaland och Skåne. Mer mäktar vi inte med just nu, även om vi idag vet att verksamheten är bra och att den bär. Styrelsen får ta ställning till om och hur vi ska gå ut nationellt.

 
Just nu sitter hon med utvärdering av de genomförda studiecirklarna. Det tema som har dominerat är demens, följt av etik eller som vi kallar det svåra frågor i vårdens vardag, säger hon. Eller kombinationen demens och etik, eller demens och näring och ätande. Ofta arbetar cirkeldeltagarna med hela arbetslag, till exempel en hemtjänstgrupp.

 

I utvärderingen framkommer både cirkelledarnas synpunkter och deltagarnas. Överlag ser det positivt ut, säger Ingalill Rahm Hallberg som håller på med en sammanställning. Cirklarna verkar fungera med enstaka undantag.

  – Alla cirkelledare vill leda fler cirklar i framtiden och deltagarna svarar övervägande att studiecirkeln har betytt mycket för arbetet, både i den direkta vården och i samarbetet med anhöriga.

 
En nackdel som har kommit fram är att en del i personalen som inte har svenska som modersmål har haft svårigheter att läsa in studiematerialet.

  – Vi planerar nu att ha en sammanfattning på de vanligaste språken. Finns det en sådan underlättar det ingången till det svenskspråkiga materialet.

  – Det här handlar om praktiknära lärande, det vill säga lärande i arbetet. Kunskapen kommer till dem. Det är något helt annat än att åka på konferens och passivt sitta och lyssna.

  Det är deltagarnas egna synpunkter och kommentarer som vi använder för att utveckla och förbättra de tematiska rummen, säger Ingalill Rahm Hallberg.

 
Det har även lett till att under 2007 kommer ytterligare fyra rum att presenteras: Kultur i vård och omsorg, Palliativ vård och omsorg, Stroke – rehabilitering, vård och omsorg, Äldre och äldres hälsa.

  – Det finns behov av fler tematiska rum – men de tar tid att bygga upp och utveckla, säger Ingalill Rahm Hallberg. Det får räcka med dessa åtta just nu. Det viktigaste är att kvaliteten är hög och att kunskapen kommer till användning!


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2007 • Lust till kunskap »
FAKTA | Vårdalinstitutet

Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård och omsorg. Institutet är finansierat av Vårdalstiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne.
Mer info på hemsida,
www.vardalinstitutet.net

Loading   Sökning pågår