LEDARE: Kunskaper till för att användas

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Demens, Läkemedel, Organisation och lagstiftning, Omvårdnad


Kunskap finns, men används den? frågar vi i det här numret och jag kan med en gång svara Ja den används! På många håll och på många olika sätt används kunskap direkt i verksamheterna både inom äldrevård och omsorg. Det vill säga när personalen har fått möjlighet att ta till sig den och använda den!

I 20 års tid (!) har Äldre i Centrum beskrivit kunskap som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet för att visa på vilka effekterna kan vara för den äldre människan.
  Många gånger har vi på redaktionen suckat otåligt över att viktig kunskap inte används eller i alla fall inte tillräckligt. Forskning tar tid och måste få ta tid brukar vi säga, och det är kanske samma sak med processen att använda kunskapen. För det är just det – den är till för att användas!
 
Om jag tittar tillbaka 10-15 år visste vi i allmänhet så gott som ingenting om demenssjukdom. Sedan dess har forskningen tagit fram massor av användbar kunskap. Synsättet inom demensvården har ändrats radikalt och bemötandet med det. I dag möter personalen personen som har en demenssjukdom och inte den sjuke. All äldrevård med självaktning pratar om värdegrund och etiskt förhållningssätt. Och många pratar inte bara utan använder det i sitt dagliga arbete.
 
Sedan ganska många år vet vi att demenssjukdom också blir de anhörigas sjukdom. Forskningen har visat att det behövs stöd och hjälp till närstående i deras svåra situation. Diverse verksamheter pågår också runt om i landet men det behövs mer.
 
En läkare beskriver hur forskningen har stöttat henne i hennes arbete som geriatriker: "Tack till alla forskare som hjälpt mig", skriver hon.
  På Socialstyrelsen håller man på att arbeta fram Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom, vilka utgår från en samlad kunskap från forskningen.

Ett område där det rent av har skett en revolution, är kunskaper om läkemedel för äldre personer. Tänk, det var inte länge sedan studier visade på hur annorlunda äldre människor reagerar på läkemedel än vad yngre gör. Här har forskningen bland annat resulterat i Kloka listor, i läkemedelsregister och i kontinuerliga läkemedelsgenomgångar på äldreboenden.
 
Att mat är så mycket mer än näring har också forskningen och erfarenhet lärt oss – maten är inte näringsrik förrän den är uppäten, var det någon klok som sa. Mycket görs idag för att måltiden ska bli en höjdpunkt – i alla fall på äldreboenden. Och så vidare! Kunskap används!
 
Intrycket är att det finns en kunskapstörst ute i verksamheterna inte minst inom den kommunala äldreomsorgen, men även inom primärvården. Personal vill få mer kunskap för att göra ett bättre arbete och också för att känna sig säkrare i det de gör.
 
Det finns uppenbarligen många sätt att ta till sig kunskap, men oavsett om det handlar om regelrätt utbildning, studiecirklar, genombrottsmetod och så vidare, gäller det att ha med sig ansvariga för verksamheten. De som håller i pengarna måste se vitsen med att personalen utvecklas. Förstå att det är en investering. För att citera en distriktssköterska på sid 10 (se artikel »): "Vill man att verksamheten ska vara ett växthus eller en konservburk?".

Regeringen satsar 1,35 miljarder i år för utveckling av äldrevård och omsorg. Kvaliteten i vården och omsorgen om äldre behöver höjas, säger äldreminister Maria Larsson. Och nu i mitten av februari fick vi veta att regeringen har öronmärkt 30 miljoner till äldreforskningen. Dessa pengar är tagna från den totala potten på 1,9 miljarder regeringen satsar i år på äldrevård och omsorg.
 
Regeringen vill satsa långsiktigt på äldreforskningen, säger man från socialdepartementet. Det får vi hoppas! Vi hoppas också på mer pengar än 30 miljoner per år. Vad är futtiga 30 miljoner när vi jämför med 160 miljarder (enligt socialdepartementet) som går till vård och omsorg om äldre?! För varifrån kommer grunden till all den kunskap som finns inom bra vård och omsorg – jo från den tvärvetenskapliga äldreforskningen. Som har den äldre i centrum.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår