Handlingsplan i Varberg

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Anhörig, Organisation och lagstiftning, Hemtjänst och social verksamhet


Anhörigvårdaren ska ses som en samarbetspartner, hjälpen utgå från den enskilda personens behov. Det är utgångspunkten för anhörigstödet i Varberg.

 

Varbergs kommun var tidigt ute med stöd till anhöriga. Åke Fagerberg, anhörigkonsulent, har varit med från starten. Som fritidsledare, med förflutet som byggnadsingenjör och egen företagare, kunde han ta sig an uppgiften på ett friare sätt.

 
För tio år sedan hade Varberg seniorträffar. En tidningsartikel beskrev att många kvinnor inte kunde komma till dessa träffar därför att de hade ansvaret för sin man eller någon annan släkting. 
Då fick Åke Fagerberg i uppdrag av kommunen att göra en trygghetsplan för anhörigvårdare.

  – Då fanns inte mycket kunskap om stöd till närstående. Därför fick ett 50-tal anhöriga och representanter för intresseorganisationerna delta i ett utvecklingsarbete. Det ledde fram till en handlingsplan antagen av socialnämnden hösten 1998.

 

När den nationella satsningen Anhörig 300 kom blev han en flitigt anlitad föreläsare. Senare har han också arbetat som expert för Sveriges kommuner och landsting. Nyligen utsågs han till ordförande i AHR Anhörigrådet i Sverige (se faktaruta).

  I handlingsplanen står det att anhörigvårdaren ska ses som en kompetent samarbetspartner. Hjälpen ska utgå från den enskilda personens behov.

  – Två personer kan utifrån sett vara i samma situation, men kan ha behov av helt olika stöd, säger Åke Fagerberg.

 
Därför har kommunen olika typer av avlösning, samtalsstöd, utbildning och friskvård. Stödet är kostnadsfritt och ges utan biståndsbedömning. Andra honnörsord är geografisk närhet och kontinuitet, till exempel med samma kontaktperson.

 
Varberg satsar nu på ett treårigt projekt med Anhörigas hus på tre ställen – i centrum, norr och söder. Anhörigombuden, som fanns redan tidigare, fördelas med två på varje ställe. De ska söka upp anhöriga, erbjuda olika former av stöd och göra en stödplan. Den gäller för ett år i taget och följs upp varje halvår.

 

Anhörigas hus har tillsammans tio anställda avlösare samt timvikarier. Anhöriga och den de vårdar får välja avlösare. Tolv timmar per månad erbjuds i hemmet, dag, kväll eller natt.

  En lokal anhörigförening är knuten till varje hus. De ska hjälpa till att utforma verksamheten där tillsammans med bland annat kyrkans diakoni, Röda Korset, pensionärsföreningar, demensföreningen och volontärer.

  – Att vårda är inte bara en börda och belastning. Vi vill förstärka det positiva med gemensamma upplevelser, träning och friskvård, säger Åke Fagerberg.

 
I norra delen finns lokalen i ett hus med äldreboende och dagverksamhet. Där startar man också en pilotverksamhet med övernattningsmöjligheter med en veckas avlastning. Anhöriga ska också kunna komma med om de vill.

  En anhörigsamordnare har ansvaret för att samordna alla avlösningsinsatser och att registrera utfört stöd.

  Dessutom får de anhöriga ett friskvårdspaket gratis. Där ingår massage, taktil massage, vattengymnastik, avslappningsgrupp samt en mycket populär spa-resa till Skövde.

  Efter vårdtiden blir de anhöriga intervjuade om sina upplevelser.

 

Verksamheten ökar för varje år och 240 personer har nu stödplaner. Varbergs kommun har haft en tuff ekonomisk situation där allt bantades utom anhörigstödet som har brett stöd hos alla partier, berättar Åke Fagerberg. 

  Försök pågår också att skapa bättre relationer och förståelse mellan personal i särskilt boende och anhöriga till dem som vårdas där. Samtalsgrupper byggs upp efter en modell från Röda Korset med en samtalsledare, två frivilliga och åtta anhöriga i en grupp.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2006 • Anhörig & nära »
FAKTA | Eurocarers

Nystartad europeisk organisation som verkar för utökat stöd till anhörigvårdarna i Europa, på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå. Initiativtagare är nationella anhörigorganisationer, forskare och forskningsinstitut inom området anhörigstöd.

Loading   Sökning pågår