Lyssnar på anhörigas behov

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Anhörig, Hemtjänst och social verksamhet


Gotland permanentade sitt anhörigstöd 2003 efter den statliga satsningen Anhörig 300. Idag omfattas närmare 200 personer.

 

Elisabeth Öhrling är anhörigkonsulent på heltid. Hon samordnar arbetet och deltar i en styrgrupp med företrädare för pensionärsorganisationerna, Röda Korset, kyrkan, äldreomsorgen och dagverksamheten. Till sin hjälp har hon två anhörigombud som delar på 1-1 1/2 tjänst och tre områden: Visby, norra och södra Gotland. Målet är att få tre heltidstjänster.

 
Varje område har också en lokal arbetsgrupp med motsvarande sammansättning som den centrala styrgruppen. Följande stöd erbjuds:

  • Kostnadsfri avlösning 10-14 timmar per månad. Man ansöker hos biståndshandläggaren och kan välja egen avlösare eller gå via hemtjänsten.
  • Anhörigträffar anordnas i Fårösund, Slite, Roma, Visby, Hemse och Klintehamn. De anpassas efter gruppens behov och önskemål. Syftet är att deltagarna kan bli sedda, få ett andningshål, få prata, både få och ge stöd, få information och kunskap samt en stunds trevlig samvaro.
  • Anhörigcenter finns nu på samma orter som anhörigträffarna. Dit kan anhöriga och den de hjälper komma och träffa andra i samma situation samt anhörigombuden.
  • Trygghetsplatser. De är avsedda för akut avlösning upp till en vecka. Det finns fyra sådana platser på korttidsboendet Korpen i Visby och i Hemse. Det är bara att ringa dit, inget biståndsbeslut behövs som vid planerad avlösning. Till hösten tillkommer en plats speciellt för demenssjuka på södra Gotland.
  • Hälsokort. Ger rätt till hälsosamtal, massage, bio, teater, konsertbiljett. 25 personer har hälsokort. Massage är populärast.

Individuell stödplan finns inte på Gotland.

  – De anhöriga har så stort behov av att bara få prata om sin situation. Vi har valt att koncentrera oss på att lyssna och samtala. Vi har en checklista på stödinsatser och vi för vissa arbetsanteckningar, säger Elisabeth Öhrling.

 
Hittills har de fått kontakt med de anhöriga på olika sätt, ofta via biståndsbedömarna. Nu prövas ett nytt grepp med uppsökande verksamhet i två socknar i samarbete med frivilligorganisationerna.

 

Tio frivilliga i varje socken kommer att ta kontakt med alla som är 70 år och äldre. De som vill medverka blir intervjuade på telefon. De får frågor om socialt nätverk och om de kan utnyttja de aktiviteter som finns, om de får eller ger hjälp och om de känner till stödformerna i äldreomsorgen. De erbjuds kontakt från anhörigstödet. Erfarenheterna sammanfattas i en rapport som ska vara klar i juni.

  Det finns även tankar på fler anhörigcenter och mötesplatser så att anhöriga verkligen kan delta utan för mycket besvär.

 
Social- och omsorgsnämnden har också antagit en policy för anhörigvänligare särskilda boenden. Det gäller främst bemötande, delaktighet och information. Första steget i en utbildning för personalen har också genomförts.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2006 • Anhörig & nära »
Vem är anhörig på Gotland?

”Med anhörig eller närstående menas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller handikapp inte längre klarar av vardagen på egen hand. Den anhörige kan vara maka, barn, barnbarn, sammanboende, vän, granne eller någon annan närstående.”

 

ur Anhörigstöd på Gotland

Loading   Sökning pågår