Stödprogram för närstående vid stroke

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Anhörig


I Göteborg pågår forskning för att ta fram ett stödprogram för äldre kvinnor som tar hand om sina män efter stroke.

 

Gunilla Gosman-Hedström, leg. arbetsterapeut, universitetslektor och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, håller på att utveckla ett stödprogram för äldre kvinnor som vårdar sina män i hemmet efter stroke.

 
Forskningsprogrammet startar med diskussioner i fokusgrupper för att ta reda på kvinnornas upplevelser och erfarenheter av detta. 4-6 kvinnor deltar i varje grupp. 
Arbetet sker i samarbete med Strokeföreningen i Göteborg som tar hand om männen medan fokusgruppen pågår, som mest en och en halv timme per gång.

  – Det har varit en förutsättning för att kvinnorna ska kunna delta eftersom de har svårt att lämna sina män annars, säger hon.

 

Fokusgrupperna utgör den första delstudien i forskningsprogrammet Utveckling och utvärdering av ett genus- och brukarbaserat interventionsprogram för äldre kvinnliga anhörigvårdare till strokedrabbade män. Delstudien beräknas vara klar senare i år.

 
Forskningen är anknuten till Vårdalinstitutet, ett samarbete mellan Lunds universitet och Sahlgrenska akademin. Flera neurologiska forskningsfonder samt Strokeförbundet bidrar också till finansieringen.

 
Gunilla Gosman-Hedström disputerade 2002 på en avhandling om strokeenheter. Hon beskriver i en av sina delstudier hur mycket närstående hjälpte sina äldre partners. Senare har hon följt upp närståendevården ett år efter stroke. Män fick betydligt mer hjälp av närstående än kvinnor. De flesta närståendevårdarna var äldre kvinnor.

 
I den studien ingick 147 personer som bodde kvar i hemmet ett år efter stroke, 94 kvinnor och 53 män. Två tredjedelar av dem hade någon form av informell hjälp från närstående, medan knappt hälften fick hjälp av kommunen. Åtta av tio kvinnor bodde ensamma jämfört med tre av tio män.

  Var fjärde man mot 16 procent av kvinnorna fick hjälp av närstående med personlig vård. Nära hälften av männen jämfört med 14 procent av kvinnorna hade hjälp med matlagning av närstående.

 

Mer än hälften av kvinnorna hade hjälp av hemtjänsten jämfört med 23 procent av männen. Hon anser att det troligtvis kan förklaras av att så många kvinnor var ensamboende. Deras män hade redan avlidit när kvinnorna fick stroke.

  – Allt fler äldre bor hemma efter stroke, ofta med kvarstående aktivitetsnedsättning. De skrivs ut efter allt kortare sjukhusvistelse och ofta är det äldre kvinnor som till stor del får ta hand om sina män. Det finns ett stort behov av att utveckla stödprogram som utgår från dessa kvinnors erfarenheter, säger Gunilla Gosman-Hedström. 

 

 

Referenser:

Gosman-Hedström, G.Daily Life after Stroke in Elderly People.
Avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2002.

 

Gosman-Hedström, G & Claesson, L. Gender perspective on informal care for elderly people one year after acute stroke.
Aging Clinical and Experimental Research, Vol 17, no 6, 2005.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2006 • Anhörig & nära »
FAKTA | AHR Anhörigrådet i Sverige

Partipolitiskt och religiöst neutral riksorganisation. Målet är att stödja den enskilde anhörigvårdaren oavsett ålder eller diagnos hos den som vårdas. AHR har 34 lokala föreningar fördelade på sexton län.

Loading   Sökning pågår