Statligt råd ger möjliga lösningar

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hemtjänst och social verksamhet, Socialt arbete


Att visa hur man kan resonera kring  etiska frågeställningar och att ge olika möjliga lösningar
– det är avsikten med Socialstyrelsens etiksekretariat.

 

Socialstyrelsens etiksekretariat startade som projekt 2004 och fortsätter åtminstone till slutet av 2006. Hit kan praktiskt verksamma inom alla socialtjänstens områden vända sig med etiska frågor som uppkommer i arbetet.

 
Ett etikråd med erfarna praktiker och forskare från hela landet diskuterar de frågeställningar som kommit in till sekretariatet. Avsikten är inte att etikrådet ska fatta något beslut utan visa hur man kan resonera och ge olika möjliga lösningar. 
Ledamöterna är inte heller alltid eniga i sina uppfattningar. En jurist finns också med i rådet och talar om vad lagstiftningen säger.

 

Hittills har ett 30-tal ärenden diskuterats. De avidentifieras så att det inte går att säga vilken kommun eller klient det gäller. Etikrådets diskussion läggs ut på Socialstyrelsens hemsida. Elisabet Svedberg är projektledare för etiksekretariatet. Hon konstaterar att man inte alltid är hjälpt av lagstiftningen när det gäller etiska dilemman och olika lagar kan också gå emot varandra.

 
Elisabet Svedberg vill att fler ska höra av sig med etiska problem så att fler frågor kan bli belysta och vara till hjälp både för dem som haft problemet och för andra.

 
Etiksekretariatet är en fortsättning på ett tidigare regeringsuppdrag Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten som pågick mellan 2001 och 2004 på Socialstyrelsen.

 
Innan sekretariatet startade gjorde Elisabet Svedberg en genomgång i kommuner och FoU-miljöer för att få en uppfattning om hur praktiker hanterar etiken i det vardagliga arbetet. Det visade sig att socialarbetare hade svårt att uttrycka vad som är ett etiskt dilemma. Många gånger görs de till ekonomiska eller juridiska problem.

 

Generellt arbetade kommunerna kortsiktigt med etik:

  • De ordnade seminarier om etik med föreläsare utifrån, inte sällan sedan media uppmärksammat något.
  • FoU-grupper erbjöd handläggare att delta i forskningscirklar, ofta om etik.
  • Några kommuner erbjöd reflekterande samtal med en handledare som var forskare eller praktiker.
  • Vissa kommuner tog fram en gemensam värdegrund för socialkontorets arbete. Lärorikt men svårt, tyckte de som deltog.

Även på socialhögskolorna hade etiken en svag ställning. Studierektorerna talade om ”stråk, moment, strimmor” eller att etiken ”genomsyrade hela undervisningen”. Etik var inget eget ämne.

 
Beträffande äldreomsorgen har etikrådet hittills diskuterat sex fall:

  • Kan man flytta en pensionär mot dennes vilja?
  • Att lura en vårdtagare – två exempel
  • Herrbesök
  • Kvarboende i det egna hemmet (se artikel »)
  • Önskan om att återvända hem
  • Önskan om att flytta hem från äldreboende

Sondmatning och val av matvaror för muslimer tas upp under hösten.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår