500 000 pensionärer upplever hörselproblem

Ulf Rosenhall, professor emeritus, överläkare vid Hörselkliniken, Karolinska sjukhuset och Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Nyckelord: Hälsa – ohälsa, Medicin, Socialt arbete


Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna. Professor Ulf Rosenhall tar upp orsaker och följder.

 

Hörseln är det sinnessystem som är viktigast för våra kontakter med andra människor. Hörseln är den inåtgående länken i det kommunikationssystem där talet är den utåtgående delen. Tal och hörsel utgör basen för språket, som är en nödvändig förutsättning att vi skall kunna fungera som sociala varelser.


Hörselsystemet består av en perifer del – ytteröra, hörselgång, mellanöra, cochlea (innerörats hörselsnäcka) och hörselnerv – och en central del – hörselbanor och hörselcentra i hjärnan. D
en ”svagaste länken” i hörselsystemet är cochlean, och de allra flesta hörselskador beror på en skada där. Denna typ av hörselnedsättning varierar från lätt nedsättning till total dövhet. Vissa talljud, framför allt högfrekventa konsonanter, är ofta svåra att uppfatta. Förmågan att uppfatta tal blir därmed försämrad.

 

Tinnitus är mycket vanlig vid cochleär hörselnedsättning, och starka ljud är ofta störande. Ljuden kan låta annorlunda och förvrängda. Den cochleära hörselnedsättningen kan orsakas av en rad olika skador och sjukdomar, varav åldershörselnedsättning och bullerskador är de vanligaste.


Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna. Drygt en miljon svenskar i vuxen ålder upplever att man har problem med hörseln enligt Statistiska centralbyrån. Ungefär hälften av dessa personer med självrapporterad hörselnedsättning är äldre människor.

I en SBU-rapport från 2003 har antalet hörselskadade i olika åldrar beräknats genom att utgå från tonaudiometri. Omkring 1,9 miljoner svenskar har en hörselnedsättning. Av dem har cirka 1,3 miljoner en lätt hörselnedsättning (beräknat efter ett så kallat tonmedelvärde, TMV, på mellan 20 och 39 dB HL, som omfattar hörselfunktionen inom talområdet).

  Dessa personer får som regel problem endast i vissa situationer, till exempel när man skall föra samtal i bullriga miljöer. En del av dessa personer med lätt hörselnedsättning, men inte alla, kan få hjälp med hörapparater.

 

Ungefär en halv miljon svenskar har en måttlig hörselnedsättning (TMV mellan 40-64 dB HL). Man bör observera att begreppet ”måttlig hörselnedsättning” innebär att alla de som drabbas har mer eller mindre uttalade besvär, om man inte får tillgång till hörselrehabilitering.

Ungefär 122 000 svenskar har svår hörselnedsättning eller dövhet (TMV 65 dB HL eller mer, till total dövhet).


Tre av fyra med hörselnedsättning är ålderspensionärer, 65 år och äldre. Av dem som har måttlig till mycket svår hörselnedsättning är 85 procent ålderspensionärer.
I åldersgruppen 80 år och däröver har nästan alla människor någon form av hörselnedsättning, från lätt till mycket svår.

  Diagrammet ovan visar den övre delen av den svenska ålderspyramiden, från 50 år och uppåt, med hörselskador av två olika svårighetsgrader inlagda. Hörselnedsättning ökar dramatiskt hos de riktigt gamla. Hörselskador är vanligare hos män men eftersom kvinnor lever längre finns fler hörselskadade gamla kvinnor som är 70 år och äldre.

 

En gradvis försämring av hörseln sker med stigande ålder. Åldersrelaterad hörselnedsättning (ARHL), eller presbyacusis, är en av de absolut vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel. Det är i hög grad ett växande folkhälsoproblem på grund av den dramatiska ökningen av antalet mycket gamla personer, 80 år gamla eller äldre, som kommer att ske inom de närmaste årtiondena.

 
Det absolut vanligaste är att diskanthörseln försämras mest hos äldre personer (hörselkurvan är ”fallande” mot diskanten). Bas- och mittfrekvenserna är som regel också engagerade i hörselskadan, men i betydligt mindre omfattning.

  Skadan sitter i hörselnerven och är ungefär lika på båda öronen. Skadan vid presbyacusis sitter i innerörats hörselsnäcka (cochlean) och beror till stor del på degenerativa förändringar som drabbar hårceller framför allt i cochleans nedersta vindling.


En betydligt mer ovanlig variant av presbyacusis innebär att hörselskadan omfattar hela frekvensområdet i ungefär lika stor utsträckning. Detta medför en ”rak” hörselkurva.


Åldersrelaterad hörselnedsättning är inte en enhetlig hörselnedsättning, utan orsakas av ett stort antal faktorer som på olika sätt skadar innerörat. Viktiga faktorer är genetisk disposition, bullerskador och andra miljöfaktorer, hjärt-kärlsjukdomar, endokrinologiska sjukdomar som diabetes. H
älsotillstånd och socio-ekonomiska är faktorer som också påverkar hörseln på äldre dagar.


Det finns en påtaglig könsskillnad mellan hörseln hos äldre män och kvinnor. Hörseln inom diskantområdet är klart sämre hos män jämfört med kvinnor av samma ålder. Denna könsskillnad kan till stor del förklaras av yttre hörselskadliga faktorer, framför allt exponering för buller. Det kan också finnas en biologisk könsskillnad förutom den miljömässiga.

 

Diagrammen på nästa sida visar resultat från två olika svenska epidemiologiska undersökningar. Den ena är H70-undersökningen, den omfattande gerontologiska och geriatriska populationsbaserade studien från Göteborg. Den andra, även den en populationsbaserad studie, kommer från Östergötland. Bilderna visar medianhörseln hos kvinnor och män i åldrar från 20 år till 90 år.

 

Det finns endast några enstaka undersökningar där man studerat samtidig förekomst av hörselnedsättning och synnedsättning hos äldre. Eftersom båda funktionsnedsättningarna var för sig har höga incidenssiffror, speciellt hos mycket gamla, är det rimligt att anta att många äldre lider av denna mycket problematiska kombination av nedsatta sinnesfunktioner.


Den vanligaste ögonsjukdomen hos äldre personer är makuladegeneration, förändringar i gula fläcken (se artikel »). En studie från Wisconsin har visat att lätt till svår hörselnedsättning på grund av makuladegeneration förekommer hos 15,1 procent i åldersgruppen 48-92 år. Personer med sen makuladgeneration hade en ännu större förekomst av hörselnedsättning.


Enligt denna forskargrupp hade totalt 27,8 procent av den studerade populationen någon form av syn- och hörselnedsättning. I en annan amerikansk studie underströk man att ”dual sensory loss” hos äldre är vanligt förekommande, man beräknade förekomsten till hela 21 procent hos 70-åringar i USA.


I Sverige har data från H70-undersökningen från Göteborg använts för att bland annat studera samtidig förekomst av syn- och hörselnedsättning hos äldre. Dessa resultat presenterades i Birgitta Bergmans doktorsavhandling 2003.

  I denna studie fann vi att samtidig måttlig till svår kombinerad syn- och hörselnedsättning var ovanlig vid 70-års ålder, beroende på att synskador är ovanliga vid denna ålder. Med stigande ålder ökade frekvensen av denna dubbla funktionsnedsättning avsevärt.

 

Kombinerad nedsättning av både syn och hörsel orsakar både stora svårigheter att upprätthålla en god kommunikation och försvårar dessutom orienteringsförmågan och möjligheterna att upprätthålla de nödvändiga dagliga aktiviteterna.


Dessa patienter har svårt att upprätthålla kontakten med släkt, vänner och samhället i allmänhet, och de riskerar svår och nedbrytande isolering. Även lätt kombinerad nedsättning påverkar troligen de äldre negativt, men vi vet mycket lite om detta.
 
Förmågan att kunna kommunicera är avgörande för vår livskvalitet. Utan en väl genomförd rehabilitering kan presbyacusis orsaka isolering, minskad intellektuell stimulering och kan troligen förvärra en begynnande demensutveckling. De humanitära konsekvenserna blir därmed ofta djupgående.


Till detta kommer rent samhällsekonomiska konsekvenser, framför allt i form av kostnader för hörapparatutprovning och annan rehabilitering. Det är viktigt att de team som arbetar med äldre uppmärksammar kombinerad syn- och hörselnedsättning, och även andra funktionsnedsättningar, för att möjliggöra samordnad rehabilitering.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår