Små kommuner i topp när äldreomsorg jämförs

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Äldreboende, Organisation och lagstiftning, Hälsa – ohälsa, Omvårdnad, Hemtjänst och social verksamhet


Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat de första öppna jämförelserna av äldreomsorgen. Små kommuner ligger i topp men ingen är bäst på allt.

 

Den första öppna jämförelsen av kommunernas äldreomsorg har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den bygger på uppgifter i officiell statistik, Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregister samt en mindre enkät om servicen i äldreomsorgen som SKL gjorde våren 2006.

 
Hittills finns det bara ett fåtal indikatorer som går att jämföra. SKL bedriver nu Jämförelseprojektet där cirka 170 kommuner ingår. Avsikten är att utveckla och pröva mått på effektiviteten och kvaliteten i kommunernas verksamhet och äldreomsorgen har stor plats där.

 
Socialstyrelsen har också ett uppdrag från regeringen att i samråd med SKL utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg om äldre samt landstingens hemsjukvård. I det uppdraget ingår att:
 

  • Införa statistik för äldre- och handikappomsorgen baserad på personnummer. Den första registreringen sker 2007 och målet är att sådan statistik ska finnas i alla kommuner år 2009.
  • Varje år publicera öppna jämförelser byggda på registerdata och en årlig enkätundersökning till kommuner och landsting för äldreomsorgen. Den första rapporten kommer i slutet av detta år.
  • Utveckla nationella kvalitetsindikatorer för att följa upp och värdera hur vården och omsorgen om äldre fungerar ur medborgarnas och brukarnas perspektiv.
  • Utveckla ett instrument för brukarundersökningar som kan användas av kommunerna.

En majoritet av kommunerna genomförde brukarundersökningar i äldreomsorgen under 2006, men de är inte jämförbara eftersom frågorna inte är standardiserade. ”Det finns ett stort behov av att förbättra möjligheterna att bedöma kvaliteten i omsorg och service” skriver SKL i rapporten. För kvaliteten i särskilt boende behövs till exempel uppgifter om självbestämmande, information och inflytande, dygnsrytm, mat, utevistelse, aktivitet och meningsfull tillvaro.

  Väntetid från beslut om särskilt boende tills man faktiskt flyttar in samt rättssäkerheten i besluten är andra önskvärda uppgifter.

 
I hemtjänsten handlar det om den enskildes delaktighet, information och inflytande i beslut och planering av insatser. Att det beslutade verkligen genomförs och att inte fler personer än nödvändigt utför tjänsterna.

 
Eftersom sådana indikatorer saknas tar avsnittet om social omsorg och service bara upp bostadsstandarden i särskilt boende. I 39 kommuner bor alla i särskilt boende i minst 1-1½ rum med kokmöjligheter, WC och dusch/bad.

  I 96 kommuner har 80-99 procent motsvarande bostadsstandard. I tretton kommuner är det färre än 20 procent och i några få kommuner har ingen denna standard.

 
God vård mäts i rapporten med indikatorer för fallskador, oplanerade besök och inläggningar på sjukhus, andelen som dör på sjukhus samt två mått på äldres läkemedelsanvändning.

 

Skillnaderna är stora mellan kommunerna. Fallskador varierar till exempel mellan 47 stycken per 1000 invånare i den bästa kommunen till 223 i den sämsta. För oplanerade besök och inläggningar på sjukhus är variationen 290-1240 per 1000 invånare 80 år och äldre.

 
Andelen äldre som använder tre eller fler psykofarmaka varierar från 1 till 11 procent. Även olämplig läkemedelsanvändning (D-interaktion) varierar från 1,8 procent till som högst 8,6 procent av 80-åringar och äldre.

 
Rapporten tar också upp personalens utbildning och omsättning samt kostnadsnivån för vård och omsorg i de olika kommunerna.

  Ingen kommun är bäst på allt. Små kommuner har generellt bättre resultat. Bland de 28 bästa kommunerna har nitton mindre än 15 000 invånare och ingen har mer än 50 000. I topp ligger Aneby, Högsby, Västervik och Ödeshög. Dessa kommuner har också cirka 10 procent lägre kostnader för äldreomsorgen än förväntat med hänsyn till deras strukturella förutsättningar.

  2006 publicerades den första öppna jämförelsen om landstingens hälso- och sjukvård.
 

 

Referenser:

Öppna jämförelser 2007. Äldreomsorg.

Rapport, Sveriges Kommuner och Landsting.


www.kommundatabas.se


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår