Ingen undernärd i äldreboende – mål för nutritionsprojekt i Göteborg

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Äldreboende, Hälsa – ohälsa


Ingen som bor i stadsdelen Lundbys särskilda boenden ska drabbas av undernäring. Det är målet för projektet Nutrition på Hisingen i Göteborg.

 

I projektet har en nutritionspolicy och en handlingsplan utvecklats. Syftet är att kvalitetssäkra och förbättra hela matkedjan utifrån de boendes individuella behov. De områden som man främst ville förbättra är måltidsordning och nattfasta, undernäring och felaktigt sammansatt kost, varmhållning och distribution samt utbildningsinsatser. Sammanlagt har elva mätbara delmål satts upp (se faktaruta »).

 
Hur fungerar det då i praktiken? 
Monica Malmborg är planledare på Bjurslätts äldreboende, ett av fyra äldreboenden i stadsdelen Lundby. Bjurslätt har fem enheter och 84 boende.

  – Det är en omfattande policy och målen är inte uppfyllda till fullo än, säger hon. Det första steget är att ta reda på hur det står till med de boende. Det gör de med hjälp av Mini Nutritional Assessment (MNA), där Body Mass Index (BMI) är en del.

  – Oftast tror vi ju att vi vet, men vi hittar fler med näringsproblem när vi använder MNA. Det gäller att få struktur på jobbet och fokus på dem som har bekymmer.

 

Även om vikten verkar bra, kan man vara i riskzonen för undernäring. Det gäller särskilt demenssjuka, menar Monica Malmborg.

  – Två avdelningar gör MNA-värderingar sedan ett år och de andra håller på att utveckla det.

 
Sjuksköterskan tillsammans med ansvarig läkare utreder och ordinerar speciellt energirik kost, mellanmål och näringsdrycker. Kostordinationen är uppsatt i köket så att alla kan se den. 
Varje avdelning har kostombud, undersköterskor, som fått utbildning av kökschefen. De administrerar också mätningarna av BMI.

 

En enkätundersökning pågår bland de boende om maten och miljön kring måltiderna. I ett smörgåsprojekt uppmuntras de gamla att själva bre sina smörgåsar. Monica Malmborg framhåller att det är viktigt att hela tiden försöka hålla entusiasmen uppe. De använder Genombrottsmetoden (se faktaruta ») där man lär sig genom att göra. Förändringar testas i liten skala och utvärderas innan de genomförs.

 
Generellt arbetar nu Bjurslätt för att förkorta nattfastan och att förbättra mellanmålen.

  – Vi har satt delmålet högst 12 timmar för nattfastan och pendlar nu mellan 11 (slutmålet) och 12 timmar. När det gäller mellanmålen är det kanske inte tillräckligt med kaffe och bulle. Det behövs näringsdryck eller konserverad frukt med en gräddklick för dem som är i riskzonen, säger Monica Malmborg.

 
Ett annat tips är att ge en dos rapsolja. Den kan drickas direkt eller blandas i fil. Det ger energi och får magen att sköta sig bättre. Betydligt färre behöver laxermedel.

  När BMI ökar får de ett kvitto på att de gör rätt. Men hon framhåller också att man inte får stirra sig blind på BMI-värdet. Man måste analysera vad som ligger bakom en försämring. Den gamla kan vara i ett palliativt skede.

  – Då är ju inte målet att höja BMI utan att ge henne en värdig död.

 

En av tankarna bakom satsningen på näringsriktig kost är att infektioner och förvirringstillstånd ska minska. Hur har det gått?

  – Det är svårt att svara på. Idag är de som kommer in till oss mycket sämre än tidigare och vårdtiderna blir ofta korta. Det kan vara svårt att nå det målet, men policyn är viktig ändå. Den har lyft vårt arbete.

 
Monica Malmborg betonar strukturen i arbetet.

  – Jag har allt mer förstått hur viktig metoden är. Det handlar hela tiden om att bli tydligare och enklare och få alla yrkesgrupper engagerade. Många små pusselbitar skapar stora förändringar till slut.

 
I stadsdelen Lundby finns också en nutritionsgrupp med bland annat verksamhetschef, sjuksköterska och kostombud. Gruppen, som vill stimulera samarbetet och öka kunskaperna, ansvarar för att policyn följs upp en gång per år.

 
Nutritionsforum är en samverkan mellan region och kommun. Där deltar en representant för varje stadsdel på Hisingen samt en deltagare vardera från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och primärvården.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 4/2005 • Maten – upp på bordet! »
BMI=Vikt x Längd²

BMI (Body Mass Index) är ett förhållande mellan kroppsvikt och -längd och en indikation på över- och undervikt. Gränsen för undervikt brukar dras vid ett BMI på 20 (för personer 70 år och yngre) och 22 (för personer 71 år och äldre).


Källa:

Nationellt vårdprogram, Stockholms läns landsting

Loading   Sökning pågår