Behovsanalys gäller även äldres bostäder

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Äldreboende, Organisation och lagstiftning


Kommunerna är ansvariga för bostadsförsörjningen och skyldiga att ta fram riktlinjer. Det omfattar även de äldres bostadsbehov, påpekar Per-Olov Nylander på Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Bredda diskussionen, analysera bostadsbeståndet och försök få ett helhetsperspektiv på boendet i kommunen. Det rådet ger Per-Olov Nylander, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting. Han framhåller att analysen även av de äldres bostadsbehov ska göras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Kommunerna är ansvariga för bostadsförsörjningen och enligt lag skyldiga att ta fram riktlinjer (SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104). Den trädde ikraft 1 januari 2001 och riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.

  ”Lagens efterlevnad har dock visat sig vara bristfällig” skriver Boverket i rapporten Bostadsmarknaden 2006-2007 som bygger på deras bostadsmarknadsenkät 2006. Färre än fyra av tio kommuner har några riktlinjer ännu och en femtedel har inte heller påbörjat arbetet.

 

Vilka är det då som tar fram programmet? Knappt hälften av kommunerna har en arbetsgrupp med handläggande tjänstemän. Sju av tio arbetsgrupper består av representanter för kommunledningen eller och fastighetskontoret (-nämnden). I bara tre av tio grupper deltar företrädare för socialtjänsten och – eller – äldreomsorgen.

  ”Samordning mellan olika berörda förvaltningar i kommunen är nödvändig”, framhåller Boverket.

 
Gruppen 65-74 år och ungdomar 19-24 år förväntas få särskilt stor betydelse för efterfrågan på bostäder enligt rapporten. Båda grupperna kommer att öka kraftigt de kommande åren. Oavsett befolkningsstorlek har samtliga kommuner brist på bostäder för äldre som vill flytta till mindre.

 

Ny- eller ombyggnad ger allt fler kommuner tillskott av av seniorbostäder, det vill säga vanliga bostäder som är tillgänglighetsanpassade. Allmännyttan dominerar, men intresset ökar från privata bostadsföretag både för hyres- och bostadsrätter.

 
För äldre personer som behöver särskilt boende ser situationen mörkare ut. Enligt förarbetena till bostadsförsörjningslagen ska kommunerna särskilt uppmärksamma behovet av bostäder för bland annat äldre. Socialtjänstlagen ger också kommunerna ansvar för att ta fram särskilda boendeformer för äldre med behov av särskilt stöd.

 
Mellan 2000 och 2005 försvann 17 900 platser i särskilt boende och allt fler står i kö för utlovade platser. Sex av tio kommuner uppger till Boverket att de har behovet täckt, det vill säga färre kommuner än de senaste åren.

  Situationen för funktionshindrade som behöver särskilt boende, inklusive personer som omfattas av LSS, är ännu sämre. Mer än hälften av kommunerna behöver få fram fler bostäder.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår