I lagens namn

Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Äldreboende


En fullgod bostadsstandard inom särskilda boendeformer för äldre är en av förutsättningarna för en bra äldreomsorg. Det anser länsstyrelsen i Stockholm.

 

Länsstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i länets kommuner och ska verka för att behovet av särskilda boendeformer tillgodoses. Äldreskyddsombuden ska granska äldreomsorgen ur medborgarnas perspektiv. För att få bedriva särskilt boende i enskild privatägd regim krävs också tillstånd från länsstyrelsen.

 
År 2005 saknade ungefär 2500 av de omkring 17 800 som bodde på särskilt boende för äldre i Stockholms län fullvärdig bostadsstandard, det vill säga egen lägenhet med hygienutrymme och köksutrustning (pentry eller kök). Av dem delade drygt 500 personer bostad med någon som de inte själva valt att bo med. Ännu fler delade hygienutrymme.

 
”Bostäder inom särskilda boendeformer är den enskildes privata permanenta hem. Utgångspunkten måste vara att bostadsstandarden i dessa bostäder ska vara jämförbar med bostäder i allmänhet”, skriver länsstyrelsen.

  Här är exempel på lagparagrafer och bestämmelser som är utgångspunkten för länsstyrelsens bedömningar.

 

Socialtjänstlagen

1 kap 1 §. Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors jämlikhet i levnadsvillkor. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.


5 kap 5 §
.
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver stöd i hemmet och annan lättåtkomlig service.

  Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

 

Boverkets regler

(BFS 1993:57, med ändringar t.om. 2002:19)

3:21. I bostaden skall finnas: 

 • minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien,
 • rum eller avskiljbar del för daglig samvaro,
 • rum eller avskiljbar del för sömn eller vila,
 • rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för matlagning och förvaring av livsmedel (kök),
 • utrymme för måltider i närheten av köket,
 • utrymme för hemarbete,
 • entréutrymme som ger plats för ytterkläder och dylikt samt
 • utrymmen för förvaring

3:211. Särskilda boendeformer för äldre

I fråga om särskilda boenden för äldre får, för en mindre grupp boende, bostadens inredning och utrustning för matlagning, utrymme för matplats samt rum eller del av rum för daglig samvaro delvis utgöras av gemensamma utrymmen i anslutning till de enskilda lägenheterna.

  De gemensamma lokalerna skall vara så stora och välutrustade att de utgör fullgod kompensation till inskränkningarna i de boendes standard. Bostäderna skall medge god arbetsmiljö för vårdpersonal.

  Gruppbostäder för åldersdementa behöver inte vara utrustade för matlagning i de enskilda lägenheterna. I sådana fall skall dock nödvändiga installationer för detta vara förberedda.

 

Demensförbundets riktlinjer

Socialdepartementets promemoria På väg mot en god demensvård (D:s 2003:47) hänvisar till Demensförbundets riktlinjer från 1990 för gruppboende för demenssjuka:

 • Gruppboende för personer med demens utformas så att varje hyresgäst har sin bostadsdel och har del i gemensamma utrymmen.
 • Det ska vara högst åtta boende.
 • Det egna utrymmet ska inte vara för stort, 30 kvm kan vara tillräckligt.
 • I lägenheten ska det finnas ett tillräckligt stort hygienutrymme och kokmöjligheter.


Fotnot:

Länsstyrelsens dokument från 2006-06-29 har beteckningen 7001-2006-050761


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår