Kommun kan få böta om bistånd uteblir

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Numera är kommunerna skyldiga att anmäla ja-beslut om bistånd som inte verkställts inom tre månader. Dessutom har en sanktionsavgift införts på maximalt en miljon kronor.

 

De nya bestämmelserna infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten gäller endast socialtjänstlagen, det vill säga äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Bistånd enligt LSS ingår inte. Den första rapporteringen gjordes vid månadsskiftet september-oktober men någon sammanställning finns inte vid denna tidnings pressläggning.

 
Två slag av rapporter ska lämnas fyra gånger per år. Till länsstyrelserna och kommunernas revisorer ska socialnämnden rapportera alla ja-beslut som inte verkställts inom tre månader med tidpunkt för beslutet och typ av insats, till exempel särskilt boende, hemtjänst eller kontaktperson.

  Nämnden ska också kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Både länsstyrelsen och revisorerna lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Därför kan de gå in i det individuella ärendet.

 
Kommunfullmäktige ska få en statistikrapport över antalet ja-beslut som inte verkställts, fördelat på kvinnor och män. Däremot får fullmäktige inga uppgifter om skälen, eftersom det inte är meningen att det ska bli någon diskussion där om enskilda ärenden.

 
En sanktionsavgift införs för kommuner som inte tillhandahåller det beslutade biståndet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen inom skälig tid. Den tillfaller staten och kan variera mellan 10 000 kronor och en miljon. Vad som är skälig tid anges inte, utan avgörs utifrån en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

  Länsrätten prövar frågan om avgift efter ansökan från länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till kammarrätten efter prövningstillstånd.

 
Redan tidigare finns möjligheter för länsrätten att besluta om sanktionsavgift om en kommun inte verkställer en dom om bistånd. Det gäller även LSS.

 
Ändringar och tillägg har gjorts i socialtjänstlagen (16 kap. 6 a §, 6 b § och 6 d-h §§) samt i kommunallagen (9 kap. 10 §).

 


Referens:

Nya bestämmelser och rapporteringsskyldighetoch särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen.

Meddelandeblad, Socialstyrelsen augusti 2006.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår