Värdighet utan lagstiftning

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Äldreboende


En halv miljard årligen för att bygga ut det särskilda boendet. På sikt ska värdighets- och boendegarantier införas. Det är ett par av den nya regeringens åtgärder för att förbättra äldreomsorgen.

 

De flesta av äldre- och folkhälsominister Maria Larssons förslag kring vård och omsorg för äldre är starkt beroende av kommunernas och landstingens vilja att genomföra dem. Därför har alliansens välfärdsgrupp arbetat nära de egna kommunpolitikerna och förankrat förslagen i hela landet, förklarar hon. Äldre i Centrum sammanfattar förslagen:

 

Investeringsstöd
Från 2007 skjuter regeringen till 500 miljoner kronor till särskilt boende. Ambitionen är att stödet ska fortsätta hela mandatperioden. Det ska gå till ny- och ombyggnad och kan sökas av kommunala bostadsbolag, privata företag, kooperativ och ideella föreningar. Utformningen av stödet pågår.

 
I nästa skede ska stöd ges även till mellanformer – gemenskapsboende eller trygghetsboende – i form av egen bostad med gemensamma ytor. Dit ska man kunna flytta som ganska frisk och få stöd och service i den takt som behövs.

 

Boendegaranti
På sikt, när fler platser i särskilt boende och mellanformer byggts, planeras en boendegaranti. Vid en viss åldersgräns, till exempel 85 år, ska den gamla själv få fatta beslut om att flytta utan biståndsbedömning.

  – Nu kan man säga att de äldre har överförmyndare i form av biståndsbedömare, säger Maria Larsson. Hur garantin ska utformas är oklart ännu.

 
Ylva Johansson, förra regeringens äldreomsorgsminister, tillsatte Seniorboendedelegationen. Den skulle föreslå åtgärder som kan stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade för äldres behov i både särskilt och ordinarie boende. Vad som ska hända med den är oklart enligt Maria Larsson.

  – Alla kommittéer och delegationer ska genomlysas.

 

Kvalitetsmätningar
Kommunernas verksamhet ska börja mätas bättre. I ett nationellt jämförbart system ner på äldreenhetsnivå ska tillgång och efterfrågan på särskilt boende framgå liksom kvaliteten på det ”mjuka” innehållet i vården. 
Motsvarande kvalitetsmätningar ska införas i hälso- och sjukvården.

  – Det är för dålig uppföljning idag av skattemedlen.

 

Avknoppningsstöd
Under 2007 har 40 miljoner kronor avsatts till vårdpersonal som tar tjänstledigt från sitt arbete för att förbereda starten av ett eget företag. Riktlinjer presenteras i början av året. Stödet ska finnas kvar hela mandatperioden.

 
En mångfald av utförare samt fritt val av särskilt boende och hemtjänst får en stimulanspott på 300 miljoner tillsammans. Det är ett stöd till kommunerna för de extra kostnader som ett nytt system kan medföra i starten.

 

Nationellt kompetenscentrum
Mellan 2007 och 2009 avsätts 10 miljoner kronor per år för att Socialstyrelsen ska kunna ingå ekonomiska förpliktelser i samband med utvecklandet av ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre.

 

Äldreforskning
Maria Larsson anser att Sverige har en äldreforskning med hög kompetens och stort kunnande, en spjutspetsforskning som också efterfrågas av andra länder.

  – Det är mycket angeläget att stödja äldreforskningen, men jag kan inte svara på några detaljer. Jag måste se helheten först.

 

Värdighetsgaranti i kommunal äldreomsorg
Den ska säkra miniminivåer som inte får underskridas. Riktlinjer för en sådan garanti kommer att utarbetas. Liknande garantier finns idag i till exempel Markaryds kommun för korttidsboende, avlastning, matdistribution och trygghetslarm. Höganäs kommun har en omsorgsgaranti.

  – Jag hoppas varje kommun vill införa en värdighetsgaranti, men vi arbetar med respekt för det kommunala självstyret och vill inte lagstifta.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 4/2006 • Kvarbo eller säbo »
FAKTA | Vad kostar särskilt boende?
Investeringskostnaden för en plats i särskilt boende ligger på ungefär 1,5 miljoner kronor. Den årliga driften uppgår till 500 000 kronor/plats.

Loading   Sökning pågår