Demens och anhörigfrågor i nya kompetenscentra

Nyckelord: Demens, Anhörig


I början av nästa år öppnar två na­tionella kompetenscentra i Stock­holm och Kalmar. Det ena för de­mens, det andra för anhörigfrågor.

I oktober behandlade Socialstyrelsen 15 inlämnade ansökningar om att få driva kompetenscentra. Stiftelsen Äld­recentrum och Stiftelsen Silviahemmet tilldelades gemensamt ansvaret för att bygga upp ett nationellt kompetenscen­trum för demensfrågor.
  – Det här är något vi velat och arbe­tat för länge, säger Wilhelmina Hoff­man, verksamhetschef och överläkare i geriatrik vid Silviahemmet, och Sven Erik Wånell direktör vid Stiftelsen Äld­recentrum, som nu planerar för en start av verksamheten i början av nästa år.
  – Ett sådant här kompetenscentrum är nödvändigt i dag för att samla all den kunskap som redan finns och den nya som hela tiden kommer. Det gäl­ler både kunskap som är baserad på beprövad erfarenhet och på demens­forskningen.

Båda säger att en viktig del för cen­tret är att ha ett aktivt nätverk med olika kompetenser inom alla delar av demensområdet. Etablerade nätverk finns delvis redan inom både Äldrecen­trum och Silviahemmet, men de behö­ver fyllas på och vidgas, säger de.

Bland det första demenscentret (nam­net är ännu oklart) ska göra är att kart­lägga aktuell forskning inom området och ta fram goda exempel. Här ska också en blivande kunskapsbank byg­gas upp i form av centrets hemsida.

En viktig del för kompetenscentret är att samla in och sprida information, samt att på olika sätt göra det möjligt att kunskapen också kan användas ute i verksamheterna. Därför kommer bland annat olika utbildningar planeras. 
  – Det övergripande syftet är att bi­dra till att vården och omsorgen om människor med demenssjukdom ska vara så god som möjligt, säger Wilhelmina Hoffman och Sven Erik Wånell. Här måste även anhöriga ingå, vilket innebär att vi kommer att ha ett nära samarbete med kompetenscentrum för anhörigfrågor.

Budgeten är på fem miljoner kronor årligen (i två år). Lika mycket får kol­legerna på kompetencentret för an­hörigfrågor. Det kommer att drivas i samverkan mellan parter med en rad olika kompetens om bland annat anhö­rigfrågor, äldreomsorg och funktions­hinder, hjälpmedel och tillgänglighet.
  – Ett sådant här centrum är en vik­tig del för att anhöriga ska få den upp­märksamhet de behöver, säger Lennart Magnusson.
  Han är fil. dr. och forskare vid högskolorna i Borås samt i Kalmar, och kommer vara en av dem som före­står centret.
  – Anhörigcentrum kommer att ha olika kompetenser och olika kunska­per kommer att kunna göra sig hörda. Det är nödvändigt och det är också viktigt att lära av varandra.

Han beskriver det nya kompetens­centret som ett virtuellt centrum med kontakter via IT, men med en bas i anknytning till FOKUS Regionför­bundet Kalmar län – som också är en av de ansvariga för centret. De övriga är ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Human­vetenskapliga institutionen & eHäl­soinstitutet, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamord­narna för anhörigstöd i Norrland och Landstinget i Kalmar län.

  – Samarbete är egentligen inget nytt för oss, vi är vana och är redan ett ak­tivt nätverk, säger Lennart Magnus­son.
  Han ser också fram emot ett nära samarbete med det nya kompetenscen­tret för demensfrågor.
  – Vilket är en nödvändighet, säger han, så att vi inte gör en massa dub­belarbete. Våra områden tangerar varandra och har många berörings­punkter.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår