NU ett stöd vid psykisk sjukdom

Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Hälsa – ohälsa


Många äldre drabbas av depression
och risken för insjuknande är också större i högre åldrar. Forskare, yrkesorganisationer, rapporter från Socialstyrelsen och även Miltonutredningen har framhållit att äldres psykiska hälsa inte uppmärksammats tillräckligt.

  Det säger Susanne Rolfner Suvanto, utredare, som anställts i Socialstyrelsens NU-projekt för att bland annat arbeta med äldre. NU är en förkortning för nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder.

 
Projektet tillsattes i våras direkt under verksledningen för att samordna Socialstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser till hjälp för psykiatrin, primärvården, äldreomsorgen och brukarnätverken. Åtta personer arbetar i projektet. 
Kunskapsutveckling, samverkan och stöd i juridiska frågor är områden Socialstyrelsen satsar särskilt på.

 

Riktlinjer för depression på gång

 

Socialstyrelsen arbetar nu med nationella riktlinjer för vård av depression och ångest. Faktaunderlaget – cirka 300 diagnoser och åtgärder – baseras på litteraturöversikter från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och kompletteras med senaste nytt.

 
Riktlinjerna ska vara klara vid årsskiftet 2008/2009. De presenteras i ett dokument för beslutsstöd samt med speciella versioner för patienter och för politiker och tjänstemän.
 

 

Nätverk för psykisk hälsa

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Huvudkravet är att medlemmarna ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området. NSPH har gett ut skriften ”Så vill vi ha det” och nås via hemsidan www.nsph.se.

 
Tidigt Omhändertagande vid Psykos (TOP) har nu sex regionala nätverk. De arbetar bland annat med att föra ut kunskap för tidigt omhändertagande av patienter med psykos.

Hemsida: http://psykiatrinatverk-top.se/


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår