Utredare om landets äldrepsykiatri: "Det ser riktigt illa ut."

Nyckelord: Sjukvård


En ny inventering av landets äldrepsykiatri presenterar nedslående resultat. Det är preliminära data men visar att det här är ett bristområde om något, säger utredaren Per Allard.


Utredningen avser förhållanden under perioden sista halvåret 2006 till och med första halvåret 2007. Jämförelser görs med den kartläggning som gjor­des år 1999-2000.
 
– Det ser riktigt illa ut, man skulle nästan kunna prata om äldrepsykia­trin i Sverige som en katastrofzon för äldre personer med vanligt förekom­mande psykiska störningar, säger äld­repsykiater Per Allard som ansvarar för den gjorda inventeringen.
 
Sammanfattningsvis visar invente­ringen att den specialiserade öppen­vården inte har ökat utan är fortsatt otillräcklig, trots ökande behov bland den åldrande befolkningen. Slutenvårdsplatserna har nästan halverats och andelen läkare har minskat (jäm­fört med totala antalet specialister i geriatrik och psykiatri), liksom antalet neuropsykologer.
 
Slutsatserna som Svensk förening för Äldrepsykiatri drar är bland annat att svensk äldrepsykiatri fortfarande är svåröverskådlig. Den är ojämnt förde­lad regionalt och förekommer med få undantag endast i och kring universi­tetsorter.
 
I jämförelse med 1999-2000 finns i dag en ännu mindre andel läkare och ännu färre neuropsykologer som arbe­tar inom äldrepsykiatri. Bristerna är mest uttalade för patien­ter med gängse psykiska sjukdomar som depression, psykos och ångest.
 
Socialstyrelsen har bidragit med 50 000 kronor till Svensk förening för Äldrepsykiatri för inventeringen av äldrepsykiatrin i Sverige.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår