Kunskapen om äldre och åldrande integreras

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Utbildning, Åldrandet/Socialgerontologi

 

– Det blir en stor utmaning för oss på högskolan att integrera kunskaperna om äldre och åldrande i generalistprogrammet. Hur gör vi för att inte tappa det området? Det säger forskaren Anna Whitaker som är lektor vid Ersta Sköndal Högskola.

Enligt Högskoleverket ska inget område inom socialt arbete dominera socionomutbildningarna. I den gjorda utredningen (2009:36) efterlyses stora generalistutbildningar där det tydligt ska framgå vad en socionom ska ha för kunskaper.

Ersta Sköndal högskola har sedan 10 år socionomprogram med inriktning mot äldre. Delar av utbildningen är samordnad med sjuksköterskeutbildningen inom högskolan. Nu i höst finns inriktningen kvar men nästa höst är det ett generalistprogram där äldre och åldrande ska integreras.

– Det som har varit en unik utbildningssatsning här på Ersta Sköndal ska nu tas bort, säger Anna Whitaker, docent och forskare vid nisal inom Linköpings universitet campus Norrköping, och lektor vid Ersta Sköndal.

– Här har studenterna fått en generalistkompetens men med en specialisering på äldre och åldrande. Samtidigt har blivande socionomer och sjuksköterskor fått en kompetens om varandras yrkesområden. De har fått en förståelse för och inblick i den andres arbete; vad är socialt arbete och vad är omvårdnad – vilket har skapat goda förutsättningar för ett senare samarbete.

– Det blir en stor utmaning för oss på högskolan att integrera kunskaperna om äldre och åldrande i generalistprogrammet.

Det finns flera socialhögskolor som har lyckats, till exempel Lund. Vilket delvis beror på att de har en stark
äldreforskning, tror Anna Whitaker.

Även Stockholms socialhögskola fick med beröm godkänt av Högskoleverket.

– Det måste nog finnas personer bland lärarna och forskarna som är kulturbärare för frågorna om äldre och åldrande.

– Min ambition som äldreforskare och socionom är att integrera kunskapen om äldre och åldrande generellt i socialt arbete. Hittills har det sociala arbetet till stora delar definierats, formulerats och fokuserats på individ- och familj.

– När vi pratar på utbildningarna om missbruk, kriminalitet, hemlöshet är det utifrån en åldersblindhet. De äldre finns inte med. Vad gör vi när vi ställs inför äldre människor som länge levt i social misär. Vad betyder det för dessa personers åldrande och för pensionärslivet? Det är som om äldre människor inte kan ha svåra och långvariga sociala problem. Det är heller inte självklart att dessa problem i första hand är en fråga för äldreomsorgen.

– Ofta när det pratas om äldre är de bara vård- och omsorgsobjekt inom äldreomsorgen. Den här blinda fläcken måste vi få bort.

Det här påpekar också Högskoleverket i sin utvärdering av socionomprogrammen. Inledningsvis skriver de att äldreomsorgen är ett stort område inom socialtjänsten.

– De lyfter upp äldre och funktionshinder och att de överlag i socionomprogrammen har sett stora brister. Det vill säga bland annat det jag kallar den blinda fläcken, som innebär att de äldre inte finns på kartan annat än som vård- och omsorgsobjekt.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 november 2010 - 16:30 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår