Vägledning från Socialstyrelsen: om yrkeskrav i äldreomsorgen

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hemtjänst och social verksamhet, Organisation och lagstiftning, Utbildning, Äldreboende

 

Sedan regeringen beslutat att inte lägga fram något förslag till lag om yrkeskrav i äldreomsorgen har Socialstyrelsen fått uppdraget att ta fram ett vägled­ande underlag. Det ska presenteras senast 30 juni 2011.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänstens insatser vara av god kvalitet och personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet
(3 kap 3 § SoL). Regeringen framhåller att innebörden av bestämmelsen tolkas olika idag (S2010/3179/st):

”Det medför osäkerhet om vilken utbildning som arbetsgivare efterfrågar vid anställning som t ex vårdbiträde eller undersköterska. Det påverkar i sin tur viljan att söka sådan utbildning som är relevant för arbete inom äldreomsorg. Avsaknad av relevant utbildning innebär också att det blir svårare att få genomslag för t ex utveckling av nya och effektiva metoder. Ytterst påverkar det säkerheten och kvaliteten för den enskilde brukaren.”

Därför behövs en konkretisering av den övergripande lagtexten till stöd för utförarna av verksamheten anser regeringen.

Yrkeskravsutredningen presenterade i betänkandet I den äldres tjänst (sou 2008:126) elva nationella yrkeskrav på grundläggande kunskaper som personal inom omsorg och vård av äldre behöver för sitt arbete. Följande områden ingick:
• Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga.
• Kommunikation.
• Lagar och regler.
• Det friska (normala) åldrandet.
• Åldrandets sjukdomar.
• Funktionsbevarande omsorg.
• Emotionell och social omsorg.
• Kroppsnära omsorg.
• Måltid, kost och näring.
• Omsorg och vård i livets slut.
• Sjukvård.

Varje yrkeskrav skulle omfatta tre huvudområden: förhållningssätt och värderingsförmåga, kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga. Uppfyllda yrkeskrav skulle ge ett kompetensbevis och rätt till yrkestiteln äldreassistent. Målen skulle uppnås både genom utbildning och validering.

För att öka kvaliteten och skapa karriärvägar föreslog utredningen också fyra specialiseringar för äldreassistenten: Demens- och psykisk sjukdom, omsorg och vård i livets slut, funktionsbevarande omsorg (emotionell, social och fysisk förmåga) samt måltid, kost och näring.
För att få genomslag för yrkeskraven föreslog utredningen lagstiftning. Huvuddelen av de remissinstanser som yttrade sig om yrkeskraven var positiva till dem. Däremot avstyrkte en övervägande andel lagstiftning, däribland Sveriges Kommuner och Landsting (se separat text). Fackförbundet Kommunal var positiva till lagstiftning om yrkeskraven, men inte till yrkestiteln äldreassistent.

Yrkeskravsutredningen föreslog också att tyngdpunkten skulle ligga på omsorg och en mindre del på vård, vilket också fick kritik av flera instanser. Niklas Bjurström, utredare på Socialstyrelsens kunskapsenhet, har nu ansvaret för att ta fram en vägledning för kommunerna om kunskap och kompetens för vårdbiträden och undersköterskor. Han har nyss börjat arbeta med en projektplan för regeringsuppdraget.

– Vårdbiträden och undersköterskor gör ett professionellt arbete som vem som helst inte kan utföra. Arbetsuppgifterna blir alltmer komplexa och kräver grundläggande kompetens.

– Vi kommer att utgå från de krav som finns formulerade i yrkeskravs­utredningen och i Socialstyrelsens tidigare rapport Vård- och omsorgs­assistenters kvalifikationer (2006). Nu handlar det om att vägleda äldreomsorgens arbetsgivare om vilka kunskapskrav de ska ställa på personal som arbetar med vård och omsorg när det inte blev någon ny lag.

Det är viktigt också för äldreomsorgen vid budgetförhandlingar lokalt framhåller han. Vägledningsdokumentet blir ett argument för att medel avsätts för personalens kunskapsutveckling. De vägar Socialstyrelsen kan gå är vägledning, allmänt råd eller föreskrift. Allmänt råd ska följas om inte arbetsgivaren kan visa att man har ett likvärdigt system som uppfyller kraven. Föreskrifter ska helt enkelt följas.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 november 2010 - 15:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår