Boktips om boende för äldre

Av Jonas Nilsson, journalist
Nyckelord: Äldreboende


Bostadsutformning – när förmågor ändras och anpassningar behövs
Jenny Hjalmarson
Studentlitteratur 2013
Boken riktas till den som ska fungera som stöd till personen som söker bostadsanpassningsbidrag. Den beskriver bostadsanpassningslagen och hur man utformar en ansökan med tillhörande bilagor. Den redogör också för vilken roll arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan ha i processen. Boken ger exempel på hur en bostad kan utformas och vilka anpassningar som är vanliga. Hur en ritning tolkas, grundkunskaper om offertförfarande och kostnadsförslag behandlas också.

Ökad boendetrygghet
Vilhelm Meyer, Mirja Thårlin, Emilia Jensen, Johan Wahlgren
Svensk byggtjänst 2013
Boken vill öka kunskapen om vad det är som skapar otrygghet i bostadsområden och i det offentliga rummet. Eftersom äldre kvinnor utgör den mest otrygga gruppen har extra fokus riktats på den gruppen. Äldre personers otrygghet grundar sig många gånger på fysiska, psykiska och sociala funktionsnedsättningar relaterade till åldrandet. Boken redovisar och analyserar ett antal källor till otrygghet. Efter varje kapitel presenteras konkreta förslag till hur boendemiljöer kan bli tryggare. Handboken riktar sig till fastighetsägare som äger och förvaltar bostäder, centrum och offentliga platser och även till kommuner och ansvariga för kollektiva färdmedel.

Femti funderingar om äldres boende
Johanna Holm Bodin
Sveriges kommuner och landsting 2012
Skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre – från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare till såväl tjänstemän som konsulter som deltar i planerings- och byggprocess. Ett syfte är att lyfta på locket till små och stora frågor i tidigt skede, då de ännu är möjliga att hantera och utveckla. Ett annat syfte är att inspirera till framsynt helhetstänkande som ger långsiktigt hållbara lösningar.

Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden
Catharina Nord, Marianne Abramsson (red.)
Studentlitteratur 2012
I denna antologi diskuteras äldres boendeförhållanden utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Äldres boende inkluderar såväl kvarboende i vanliga bostäder som boende i bostäder särskilt avsedda för äldre. I boken behandlas fysiska och sociala aspekter på boendet, äldres bostadsmarknad och boende preferenser. De olika kapitlen exemplifierar olika sätt att studera äldre och deras boendesituation och visar på den variation av områden inom vilka forskning om äldres boende bedrivs.

Bygga för seniorer
Kerstin Kärnekull
Svensk byggtjänst 2013
Vad är en seniorbostad och hur kan den utformas? Boken handlar om varför seniorernas boende bör uppmärksammas just nu och inte om tio år när antalet åttioåringar blivit rekordhögt. Bygga för seniorer är en inspirations- och kunskapskälla för alla som planerar, bygger eller arbetar med seniorbostäder. Det som är viktigt för seniorer lyfts fram och behandlas utförligt och genom olika exempel, rum för rum och med checklistor som stöd.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2013 - 11:22 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår