Självmordsförsök bland äldre missbrukare

Ethel Lanesjö
Nyckelord: Hälsa – ohälsa, Läkemedel, Sjukvård, Åldrandet/Socialgerontologi


Nära tre av tio 70-åringar och äldre som gjort självmordsförsök var också missbrukare av alkohol och tabletter. Det visar en studie vid
Göteborgs universitet. Slutsatsen är att preventionsprogram för äldre behöver utökas.

En forskargrupp inom Göteborgs universitet har studerat sambandet mellan suicidförsök och missbruk av alkohol och tabletter bland personer 70 år och äldre. De har också gjort jämförelser med personer utan missbrukarbakgrund. Studien ingår i projektet ”När livet känns svårt att leva” inom sektionen för psykiatri vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Studien har omfattat 103 personer som under åren 2003–2006 vårdades i samband med suicidförsök på något av de fem stora sjukhusen inom Västra Götalandsregionen.

Ett suicidförsök definieras som en situation där en person genomfört eller försökt genomföra en livshotande handling med avsikt att äventyra sitt liv, eller ge sken av att äventyra sitt liv, men som inte resulterat i döden.

Kontrollgruppen utgjordes av 408 personer ur befolkningsstudien Hälsa 70 (H70) samt Kvinnoundersökningen (kvus) i Göteborg. En bred definition av missbruk användes. Både personer som vistats på avgiftningsklinik och sådana som överkonsumerat och förlorat körkortet på grund av rattfylleri ingick. En klinisk diagnos fastställdes för nuvarande och tidigare missbruk. Den byggde på intervjuer och genomgång av medicinska journaler.

Av de äldre som gjort ett självmordsförsök hade 28 procent någon form av missbrukarbakgrund. Bland männen var alkoholmissbruk vanligast, medan missbruk av tabletter förekom oftast bland kvinnorna.

De som gjort självmordsförsök och hade en bakgrund som missbrukare var i högre utsträckning män och yngre än de som inte hade ett missbruk. Över hälften hade gjort två eller flera tidigare försök. En femtedel av missbrukarna hade problematiken i den närmaste familjen, med både försök och fullbordade självmord. Motsvarande andel bland dem utan missbruk var mindre än en tiondel.

I kontrollgruppen med personer ur befolkningen hade tre procent försökt ta sina liv. Forskarna drar slutsatsen att äldre personer med missbrukarbakgrund har risk för suicidalt beteende, särskilt de som har en lång sådan process bakom sig. Därför bör preventionsprogram riktade mot äldre utökas.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 september 2011 - 11:43 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår