Team för individuell träning och stöd

Inger Raune
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet, Organisation och lagstiftning, Sjukvård


Stroketeam är en viktig del i vårdkedjan för strokepatienten i Stockholms läns landsting. Strokesamordnare Lena Henricson var med och startade dem för 20 år sedan. I ett stroketeam ingår arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och logoped och finns organisatoriskt inom primärvården. Från början fanns inte kuratorn med i teamen, men Lena Henricson upptäckte tidigt vikten av en sådan funktion.

– Kuratorn har stödsamtal med både patienten och familjen. Närstående behöver minst lika mycket stöd och kanske under längre tid än patienten som efter en tid kanske har gått vidare till andra rehabiliteringsformer.

Nästa utvecklingssteg för teamet bör handla om läkarkompetens – den medicinska kompetensen saknas, säger hon.

– Husläkaren har inte alltid tillräcklig kompetens för att kunna ge strokepatienten den korrekta vården.

Lena Henricson är logoped, med kompetens som inte bara har att göra med kommunikation och talsvårigheter utan även när det gäller sväljsvårigheter vilket är viktigt när det gäller stroke. En sväljundersökning vid stroke görs ofta först av sjuksköterskan på akutsjukhuset.

– Tre teskedar vatten är testet man får utföra. Kan man inte svälja det kopplas logopeden in. Det är lätt att tro att vatten, eller annat flytande, skulle vara enklast att svälja men det är precis tvärtom. Det är det som lättast hamnar i fel strupe när man har sväljsvårigheter, därför är det här sväljtestet bra.

Inom Stockholms läns landstingsområde finns 18 stroketeam. Enligt avtal ska stroketeamet ta kontakt med patienten inom 48 timmar efter utskrivning från akutklinik. Det rör sig om mellan 200–250 patienter per team och år.

Totalt insjuknar omkring 5 000 personer i stroke i området som ingår i Stockholms läns landsting. Av dem som kommer till Danderyds sjukhus skickas 40–50 procent hem med hjälp från stroketeamen. Därifrån kan man få återkommande rehabiliteringsinsatser och stöd upp till ett år beroende på graden av funktionsnedsättning.

Här ingår även så kallade TIA-patienter.

– Patienter med TIA-attack märker ofta inte att de behöver hjälp efter sjukhusvården förrän de kommer hem. Först då kommer symtom på koncentrationssvårigheter, trötthet och andra kognitiva svårigheter som kanske inte märks förrän man är hemma i vardagen.

Kognitiva svårigheter är vanliga symtom efter stroke och TIA). Men vad finns det för hjälp att få? Den frågan ställer sig Lena Henricson.

– Vad kan man göra och hur? Och vem ska göra det?

– Det är svårt att ge information till patienten om framför allt funktionsnedsättningar som rör kognitionen. Det är vanligt att patienter anser att de inte fått någon som helst information. Samtidigt vet vi att både läkare och annan personal har berättat vad som har hänt, vilka svårigheterna är och vad nästa steg kan bli.

Dessutom följer alltid en patient­epikris med patienten där all information står, det vill säga patientens egen sjukdomshistoria.

– Trots detta anser de flesta att de inte har fått någon information alls. Stroketeamen och annan personal inom rehabiliteringen får ägna mycket tid åt att informera och svara på frågor om och om igen.

Stroketeamen arbetar i patientens hem, vilket överensstämmer med forskning som visar att träningen ger bättre resultat när patienten tränar i sitt eget hem.

– De känner igen sig hemma och klarar sig många gånger mycket bättre än både sjukhuspersonal och den sjuke själv trodde. Att träna i köket på avdelningen är inte lika lätt – vem hittar i en annans lådor?

 

FAKTA | TIA
TIA, transitorisk ischemisk attack, innebär att en del av hjärnan drabbas av övergående syrebrist. Orsaken är en övergående blodpropp i hjärnan. Ring genast 112 om du eller en närstående känner en plötslig domning, förvirring, synstörning eller får problem att gå. Med tidig diagnos och behandling går det att minska risken för en efterföljande stroke.

Källa: Vårdguiden (Stockholms läns landsting).

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 november 2011 - 14:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår