Fakta | Depression, diagnostiska kriterier

DSM-IV

Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje måste föreligga. 5 av dessa symtom måste föreligga för en diagnos av egentlig depression.

1. Nedstämdhet under större delen av dagen. 

2. Minskat intresse/glädje av aktiviteter. 

3. Viktförändring: ökning/minskning. 

4. Sömnstörning: ökning/minskning.

5. Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen. 

6. Svaghetskänsla/brist på energi så gott som dagligen. 

7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor nästan dagligen. 

8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga, eller obeslutsamhet så gott som dagligen. 

9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar. 

 

ICD-10

Sänkt grundstämning, brist på intresse eller glädje av aktiviteter, minskad energi eller ökad uttröttbarhet: minst två av dessa kardinalsymtom
måste föreligga under minst en tvåveckorsperiod.

• Mild episod : 4 symtom.

• Medelsvår episod : 5–7 symtom.

• Svår episod: +7 symtom.

1. Sänkt grundstämning.

2. Brist på intresse eller glädje av aktiviteter.

3. Minskad energi eller ökad uttröttbarhet. 

4. Brist på självtillit eller självförtroende. 

5. Omotiverade känslor av självförebråelser eller svåra och inadekvata skuldkänslor.

6. Återkommande tankar på döden eller självmord eller självmordsbeteende. 

7. Koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet. 

8. Förändrad psykomotorik med agitation eller retardation.

9. Sömnstörningar.

10. Förändrad aptit.

Vidare ska symtomen kännas av under större delen av dagen, så gott som dagligen, under en sammanhängande tvåveckorsperiod. Symtomen ska orsaka ett uppenbart lidande som försämrar den nedstämdes arbetsprestationer och sociala förmåga. Symtomen ska inte ha orsakats som en följd av droger eller medicinskt tillstånd. Inte heller som en följd av förlust av nära anhörig (2 månader). 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2012 - 20:35 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår