ECT effektivt vid svår depression hos äldre

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hälsa – ohälsa, Medicin, Sjukvård

 
ETC är effektivt vid en svår egentlig depressionsperiod hos äldre. Det är vanligt med kortare minnesstörningar. Återfall efter 6–12 månader är också vanligt.

Elektrokonvulsiv behandling ect – förr kallad elchock – används framför allt vid svåra depressioner, med eller utan psykotiska inslag samt vid depressioner med hög självmordsrisk. Det är en behandlingsform som använts i över 70 år och som utvecklats över tiden. Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Det anses sannolikt att signalsubstanser i hjärnan då ökar och att det leder till minskade depressiva symtom. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom har ett kort avsnitt om äldre och ect. Slutsatsen är att behandlingen har effekt hos äldre med svår egentlig depressionsperiod. Det är vanligt med kortare minnesstörningar. I vissa fall kan de finnas kvar längre tid men ändå vara övergående. Bestående minnesstörningar i sällsynta fall kan inte uteslutas. 

 

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) ingår personer upp till 75-årsåldern ofta i studier om ect. Några studier hade specifikt undersökt effekten på personer över 75 år. De flesta var retrospektiva journalstudier som visar att ect är effektivt och säkert även för äldre.

Docent Ingvar Karlsson arbetar med äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Uni-versitetssjukhuset, Mölndal (se sid 6). Han säger:

ect är effektivt vid svår depression också hos äldre, men bör förbehållas tillstånd där snabb effekt är nödvändig. Riskerna är generellt små, men det finns större risk för förvirringstillstånd än hos yngre. Ett problem med ect är återfall. I naturalistiska studier rapporteras återfall hos 50 procent av de behandlade inom 6–12 månader. ect fordrar därför en kraftfull antidepressiv efterbehandling.

 

Socialstyrelsen genomförde en pilotstudie 2010. Den framhöll att det är viktigt att ect ges på rätt indikationer och på rätt sätt. Både patienter och närstående måste få god information.  Den ska ge kunskap om sjukdomens och behandlingens effekter, biverkningar samt konsekvenser av utebliven behandling.

I en nyligen publicerad tillsynsrapport från tre av Socialstyrelsens sex regioner har ect granskats i sju psykiatriska verksamheter med tillhörande anestesiverksamheter. De finns i Norrköping, Linköping, Motala, Göteborg, Mölndal, Huddinge och Stockholm.

Var tredje granskad patientjournal av 127 stycken totalt har brister i dokumentationen av ect. Även den psykiatriska vårdens uppföljningar av minnesstörningar och andra kognitiva problem i samband med behandlingen brister.

– Vi är varken nöjda med vårdgivarnas information, dokumentation eller uppföljning på området, säger Birgitta Hagström, enhetschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning. 

 

Hon konstaterar samtidigt att rätt grupp patienter får ect och att behandlingen ger lindring av symtomen för en övervägande del av dem. Den mest förekommande diagnosen i tillsynen var depression. Vanligast var att patienterna fick ect mellan 8 och 15 gånger. Tolv patienter hade fått fler än 30 behandlingar. I 36 fall rapporterades oönskade effekter av ect, i huvudsak minnesstörningar. Av dessa patienter fortsatte ändå 27 sin behandling.

Referenser:

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. Socialstyrelsen.

ECT. En granskning i tre tillsynsregioner.
Socialstyrelsen nr 2012-1-7.

Kraven på information och delaktighet vid ECT inom psykiatrin. Socialstyrelsen. Meddelandeblad nr 7/2011.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2012 - 22:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår