Hjälpmedel vid inkontinens

Av: Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet


Källa: Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport 219, 2013.

Det finns flera olika typer av hjälpmedel vid inkontinens. De är oftast kostnadsfria och ska utprovas individuellt efter en utredning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har den som har problem med urinläckage, urinretention (inte kan tömma urinen) eller analinkontinens rätt att få individuellt utprovade hjälpmedel. På kommunal nivå sker förskrivningen av distriktssköterskor och äldresjuksköterskor. I landstingen är förskrivarna distriktssköterskor, läkare, sjuksköterskor och uroterapeuter på distrikts-, urolog-, uroterapi- och gynekologmottagningar. Hjälpmedel köps också in gruppvis till särskilda boenden.

Det är viktigt att förskrivningen är individuell med hänsyn till läckagets storlek och frekvens samt patientens rörlighet, aktivitet och kön. Studier har visat att inkontinensskydd kan öka risken för urinvägsinfektioner. Därför är det viktigt med god underlivshygien och regelbundna byten av skydd. Absorberande skydd finns i många storlekar och typer. De ska provas ut individuellt utifrån patientens läckage och behov. Det är viktigt att patienten känner sig säker på att skyddet inte läcker samtidigt som det inte ska vara så stort att det känns bylsigt och inskränker rörligheten.

Moderna skydd har en hög och snabb absorptionsförmåga och har ett ytskikt som gör att skyddet inte känns vått. De flesta skydd innehåller även antiodörmedel. Mindre skydd kan användas tillsammans med en vanlig tättsittande trosa. Större skydd kan behöva fixeras med en fixeringsbyxa för att det ska hållas på plats. Andra större inkontinensskydd kan vara ”allt-i-ett” och ska då inte behöva någon annan fixering. Uppsamlande hjälpmedel är urinflaskor eller pottor för både män och kvinnor för att underlätta för personer med nedsatt rörlighet som inte tillräckligt snabbt kan förflytta sig till toaletten. Urindroppssamlare (tidigare kallat Uridom) är ett hjälpmedel för män med stora läckage. Urindroppssamlaren sätts på penis tillsammans med en uppsamlingspåse för urinen. Storlek och modell måste utprovas noggrant.

Den som inte kan tömma blåsan ordentligt kan ha hjälp av en kateter. Ren intermittent självkateterisering, rik, är sedan flera år en etablerad och effektiv behandling. Att använda rik är vanligare hos män med förstorad prostatakörtel. Även kvinnor kan ha svårt att tömma urinen på grund av neurologiska skador eller framfall. Nikola är ett nationellt nätverk (se sid 36) inom inkontinensområdet med representanter från landsting och kommuner. På deras hemsida www.nikola.nu finns bland annat flera filmer om hjälpmedel och utprovning. Inkontinenshjälpmedlen upphandlas av landsting och kommuner. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ingen sammanställning över vad som upphandlas eller över kostnaden enligt informatören Annemarie Awes.

Enligt SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – är det flera landsting som inte tillhandahåller lättare skydd. Patienterna får då köpa dem själva på apotek eller i dagligvaruhandeln. SBU har försökt beräkna kostnaden för inkontinenshjälpmedel och konstaterar att det är förvånande få landsting som kan presentera siffror. Något som till stor del beror på de olika beställningssystem som t används vid förskrivningen. I landstingen i Jämtlands och Örebro län har det varit möjligt att beräkna användning och kostnader.

Utifrån genomsnittet för dessa län har kostnader för hela landet beräknats. För åldersgruppen 65 år och äldre skulle den totala kostnaden för inkontinenshjälpmedel då vara ungefär 840 miljoner. Det motsvarar 80 procent av kostnaden för alla åldrar. I eget boende använder uppskattningsvis 12–14 procent kostnadsfria hjälpmedel. Det motsvarar 220 000– 250 000 personer. Till det kommer användningen i särskilda boenden.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2014 - 12:56 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2014 • Det läcker – om läckage och inkontinens »

 
Män får dyrare hjälpmedel

Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män, 65 år och äldre, som använder kostnadsfria inkontinenshjälpmedel. Den totala kostnaden för män är dock högre än för kvinnor. Mäns skydd kostar nästan dubbelt så mycket per brukare som kvinnors. En förklaring är att användningen av kateter, rik, som är vanligare hos män, har ökat kraftigt. Skillnaden mellan kostnaderna för kvinnor och män fanns dock redan i en undersökning från 1999 då kostnaderna för kateter var bara en tredjedel av vad de är nu.

Så här skriver SBU: ”Att dyrare skydd förskrivs till män kan ha att göra med social situation och genus snarare än med biologi. En möjlig förklaring är att männen får ett bättre omhändertagande, bättre utprovning av inkontinenshjälpmedel och mer uppmärksamhet kring sina problem. Kvinnors inkontinens betraktas ofta som något ’normalt’. Att kroppen läcker på olika sätt kan ingå i en kulturell föreställning om den kvinnliga kroppen. Motsvarande föreställning om den manliga kroppen kan vara att den är torr och hård; läckage blir något ”onormalt”. I ett vårdsammanhang kan det medföra att insatser när det gäller utprovning, användning och förskrivning av hjälpmedel blir olika för kvinnor och män. Ytterligare en förklaring kan vara att männen oftare har en partner kvar i livet som ser till att hjälpmedel utprovas och byts.”

Källa: SBU-rapport 219, 2013. 

Loading   Sökning pågår