Kvalitetsregister underlättar förbättringar

Av Inger Raune, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


– Senior alert ska medverka till att utveckla nya arbetssätt för att öka möjligheten för så god vård som möjligt – för alla, säger Ann-Kristin Andersson, distriktssköterska och utvecklingsledare inom kvalitetsregistret Senior alert som har fått ett nytt område – inkontinens.

Senior alert är ett kvalitetsregister där personer 65 eller äldre registreras med riskbedömning, planerade åtgärder och uppföljning. Det görs för följande fem riskområden; munhälsa, undernäring, fall, trycksår och sedan i mitten av januari i år, även för blåsdysfunktion/ inkontinens. Dessa områden har en mer eller mindre stark koppling till varandra, säger Ann-Kristin Andersson som är distriktssköterska och en av utvecklingsledarna för registret i Stockholms län. Ett exempel kan vara en kvinna som har problem med sår i munnen, hon äter dåligt, blir undernärd och yr. Hon faller och bryter lårbenet, blir liggande med risk för trycksår men också med risk för urinläckage eftersom hon har stora svårigheter att komma till toaletten.

– Det ena kan leda till det andra och Senior alert ska medverka till att utveckla nya arbetssätt för att öka möjligheten för så god vård som möjligt – för alla, säger Ann-Kristin Andersson.

De nämnda områdena är viktiga inom sluten vård och omsorg, primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Det är områden som är aktuella oavsett medicinsk diagnos. Senior alert är ett förebyggande arbetssätt som innebär att riskbedömningar görs inom vart och ett av dessa områden. Utifrån de risker man hittar, planeras åtgärder för att sedan följas upp för att se vad som har hänt.

– De är de tre grundtankarna; systematik, struktur och synliggörande av resultat, säger Ann-Kristin Andersson.

– Det ska underlätta förbättringar i vård och omsorg.

I kvalitetsregistret finns evidensbaserade riskbedömningsinstrument och förslag på åtgärder. Det leder också till en gemensam struktur inom slutenvård, primärvård och kommun.

Det senaste området inkontinens berör cirka en halv miljon människor 65 år och äldre. Deras livskvalitet försämras, för många blir det ett handikapp, de vågar sig inte ut på grund av risk för läckage. De kan lätt bli socialt isolerade vilket även kan drabba partner och andra närstående. Inkontinens är också förenat med stora summor för samhället. Mer än 800 miljoner kronor per år.

– Precis som med fallolyckor är inkontinens kostsamt, säger hon och påpekar att det samtidigt inte är prioriterat.

Senior alert används nationellt och kravet på hur det ska användas varierar. I Stockholms län finns ett krav på att arbeta med registret inom geriatrik, vård- och omsorgsboenden, primärvårdens hemsjukvård, ASIH och palliativa enheter. När det gäller äldre personer som bor hemma är det ASIH och hemsjukvården som gör riskbedömning och registrerar. Medan kommunens äldreomsorg registrerar de äldre som bor på äldreboende.

– Oavsett om du använder registret eller ej, är du som distriktssköterska skyldig att göra riskbedömningar, påpekar Ann-Kristin Andersson.

– Då är Senior alert ett verktyg som ska underlätta att identifiera risker, sätta in förebyggande och behandlande åtgärder. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2014 - 13:19 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår