Stort behov av fler studier

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Omvårdnad, Medicin, Läkemedel


Bäckenbottenträning, slyngplastik och läkemedel med antikolinerg effekt kan minska urininkontinens hos äldre. Det finns ett stort behov av fler studier av god vetenskaplig kvalitet konstaterar SBU i en rapport. Omhändertagandet av urininkontinens är fortfarande bristfälligt.

”Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre” är en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Den bygger på en systematisk och kritisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området. Arbetet ingår i ett regeringsuppdrag till SBU och Socialstyrelsen att särskilt uppmärksamma kunskapsläget kring de mest sjuka äldre. Urininkontinens är en folksjukdom. I åldersgruppen över 65 år, räknar man med att mellan 30 och 40 procent av 1,8 miljoner har läckage. Det innebär mer än 534 000 människor För många påverkas både livskvaliteten och det dagliga sociala livet. Många känner ständig rädsla för att läcka, för lukt och för att andra ska se att man läckt. Omhändertagandet av urininkontinens är fortfarande bristfällig år 2013 och om dessutom språket (modersmålet) är en barriär blir det för många ett oöverstigligt hinder enligt SBU. Mer än hälften av dem som vårdas i hemmet av en anhörig uppges ha inkontinens.

Rapporten tar upp två patientgrupper: friska äldre över 65 år och sköra äldre med urinläckage. Den övergripande frågan har varit vilken effekt olika behandlingsmetoder har på graden av urininkontinens hos äldre och hur det dagliga livet och livskvaliteten påverkas. Hjälpmedel ingår inte i studien. Orsaken är att hjälpmedel inte är en behandling som kan påverka själva läckaget utan bara tar hand om problemet när det väl är där. Databaserna PubMed, Embase, Cohrane Library och Sinahl har genomsökts. Behandlingen kan ha bestått av bäckenbottenträning, blåsträning, komplexa interventioner (vårdprogram med mera), miljö (personal, lokal, utbildning), livsstilsinterventioner (dryck, träning med mera), elstimulering, alternativmedicin (akupunktur, naturläkemedel, yoga), farmakologisk behandling, behandlingsprogram (toaletträning med mera) eller kirurgisk behandling (slyngplastik, sakral nervmodulering, injektionsbehandling, artificiell sfinkter, botulinumtoxin).

Studierna innehåller något av följande utfallsmått: patientens (eller de anhörigas) upplevelse, antal inkontinensperioder per dag/vecka utvärderat med lista, symtomskattning (formulär) livskvalitet eller påverkan på det dagliga livet eller biverkningar. Både randomiserade, kontrollerade studier och prospektiva observationsstudier ingår. SBU har fyra nivåer för evidensstyrka, det vill säga hur starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss frågeställning på ett tillförlitligt sätt. Nivåerna är starkt, måttligt starkt, begränsat och otillräckligt vetenskapligt underlag. För gruppen äldre fann SBU 20 olika studier med måttlig eller hög kvalitet. Resultatet blev att det vetenskapliga underlaget anses måttligt starkt för följande åtgärder: Bäckenbottenträning i kombination med annan fysisk träning jämfört med utbildning eller blåsträning reducerar antalet inkontinensepisoder vid alla typer av urininkontinens hos äldre. Bäckenbottenträning jämfört med blåsträning förbättrar symtomrelaterad livskvalitet. 

Underlaget är begränsat för att läkemedel med antikolinerg effekt vid urinläckage minskar antalet läckage jämfört med placebo. Minskningen motsvarar ett halvt läckage per dygn vid utgångsläget 2–3 läckage per dygn. Samtidigt finns det måttligt starkt underlag för att sådana läkemedel ger biverkningar som muntorrhet och förstoppning jämfört med placebo. Det är vanligt att behandling med duloxetin mot bland- och ansträngningsinkontinens hos äldre kvinnor ger biverkningar i form av muntorrhet, trötthet och förstoppning. (Begränsat underlag). Kirurgisk behandling (intravaginal slyngplastik) minskar ansträngningsrelaterat urinläckage och förbättrar livskvaliteten hos äldre kvinnor. (Begränsat underlag).

Antalet komplikationer efter kirurgisk behandling varierar mellan olika studier. Vanligast är blåsperforation, övergående blåstömningssvårigheter och nytillkomna trängningar. Det finns en något ökad risk för det sistnämnda i den här åldersgruppen jämfört med yngre. (Begränsat underlag). För andra typer av behandlingar har det vetenskapliga underlaget varit otillräckligt eller saknas. För gruppen sköra äldre som bor på särskilt boende har SBU funnit bara sex studier med måttlig eller hög studiekvalitet. Resultatet blev att det finns begränsat underlag för att uppmärksamhetsträning och hjälp till toalettbesök i kombination med funktionell träning minskar antalet inkontinensperioder jämfört med sedvanlig vård. SBU:s kommentar är att det oftast krävs två personer för denna insats. Därför kan det krävas mer personal på boenden och framför allt till dem som vårdas i hemmet. Det krävs en genomgående analys av hur personalresurserna används i dagsläget och kanske även en prioritering så att även toalettbesök blir utförda. I övrigt var underlaget otillräckligt eller saknades för gruppen sköra äldre. Det finns till exempel i dag inget vetenskapligt stöd för läkemedelsbehandling mot urininkontinens för denna grupp. Det saknas också vetenskapliga studier av godkänd kvalitet för att bedöma kostnadseffektiviteten av olika behandlingsmetoder.

En ytterligare kunskapslucka är att det inte finns någon beskrivning av förebyggande åtgärder innan äldre blir sköra äldre. SBU konstaterar att det finns ett stort behov av studier. För sköra äldre är underlaget allra svagast. Hög prioritet bör ges åt studier om komplexa interventioner och vårdprogram samt av dokumentation av den befintliga rutinen och den sedvanliga vården. Att inte ha möjlighet att gå på toaletten regelbundet kommer att innebära läckage. Hos äldre och speciellt sköra äldre kan orsaken till urininkontinens vara komplex och då kan man ha vårdprogram med flera olika interventioner. Det kan röra sig om fysisk aktivitet, träning i ADL och träning i att ta sig till och från toaletten, tillsammans med en anpassning av miljön för att underlätta toalettbesöken. Det kan också handla om toalettassistans tillsammans med blåsträning.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2014 - 12:32 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår