Fler tänker på kvalitet

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Öppna jämförelser har bidragit till att fler tänker på kvalitet och inte bara på pengar. De har också skapat förutsättningar för lokala jämförelser och utvecklingsarbete anser Kalle Brandstedt, Socialstyrelsen.

Kalle Brandstedt är utredare på Socialstyrelsen och projektledare för öppna jämförelser om vård och omsorg för äldre. De tas fram i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Han arbetade tidigare i en kommun och märker en skillnad från den tiden:

– Då pratade folk bara om pengar och kvalitet var att hålla budgeten. Nu har det börjat hända något. Man tänker givetvis fortfarande på kostnader men också på den kvalitet man levererar. Det är en viktig förändring. Äldreomsorgen är till för den enskilde och inte för att en viss enhetschef ska hålla budgeten.

Han anser också att öppna jämförelser bidragit till att visa hur komplex äldreomsorgen är och att både kommuner och landsting har ett ansvar. Dessutom har de skapat förutsättningar för lokala jämförelser och lokalt utvecklingsarbete. Det är mer ordning och reda i registren hos kommuner och landsting och bättre kvalitetssäkring av det som rapporterats in. Effektivitetsindikatorer för äldreomsorgen håller på att tas fram i samråd med SKL. Han konstaterar att uppgifterna om kostnader är begränsade:

– SKL har vissa kostnader per brukare och per patient, men alla kommuner och landsting är inte med. De årliga räkenskapssammandragen från kommunerna sker i väldigt breda poster som särskilt boende eller hemtjänst där hemsjukvård också kan ingå.

De har nu bett SCB att dela upp uppgifterna i räkenskapssammandraget mera så att kostnadsposterna blir mer specificerade. Det kan komma tidigast 2016. Han anser att Socialstyrelsens brukarundersökningar fortfarande är den bästa källan till kunskap om den sociala delen av äldreomsorgen. Av dem som har hemtjänst svarade 70 procent i den senaste rapporten. Alltså ett bortfall på nästan en tredjedel. För särskilt boende var bortfallet 43 procent, det vill säga nära hälften svarade inte. Kalle Brandstedt:

– Det är ju ett betydande bortfall i säbo. Våra analyser av bortfallet visar att det är de som har sämst fysisk och psykisk status som faller bort. Socialstyrelsen håller på att testa frågor som kan ställas direkt till anhöriga. Andra spår för att förbättra brukarundersökningarna är att låta människor svara på sitt hemspråk och tillåta svar över internet.

Det är en nackdel att det saknas statistik från primärvården anser han. Socialstyrelsen får i dag inte samla in statistik om primärvården. Han påpekar också att det saknas personalstatistik:

– Vi vet inte hur många som arbetar i äldreomsorgen. SKL vet som arbetsgivarorganisation hur många som arbetar inom äldreomsorg och sjukvård, men det går inte att använda den statistiken så att vi skulle kunna räkna ut bemanningen.

Den överenskommelse för öppna jämförelser som Socialdepartementet gjorde 2009 med Socialstyrelsen och SKL med flera, innehåller en vision om patienter och brukare: ”Med öppna jämförelser som underlag kan medborgare, patienter och brukare vara så välinformerade att de fritt kan välja de bästa vård- och omsorgsgivarna. De ska även känna trygghet med den vårdgivare de har.” Hur har det gått? Kalle Brandstedt hänvisar till Socialstyrelsens Äldreguide:

– Det är de äldres och anhörigas bästa möjlighet att göra ett val. Den är anpassad för vad de äldre vill veta. Rapporterna om öppna jämförelser kan vara svårare att ta till sig eftersom de ju främst riktar sig till chefer och kvalitetsutvecklare på kommunnivå.

Även här saknas nationell statistik. Det finns inget samlat nationellt register över enheter i särskilt boende och för hemtjänsten. Socialstyrelsen behöver samla in den informationen varje gång uppgifter till Äldreguiden ska tas in. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2014 - 00:28 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2014 • Spelet om åldrandet »

INTERVJUAD: Kalle Brandstedt är utredare på Socialstyrelsen.

»Äldreomsorgen är till för den enskilde och inte för att en viss enhetschef ska hålla budgeten.«

REFERENS: Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre. Jämförelser mellan kommuner och län. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. 

Fakta | Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre har publicerats för fjärde året i rad av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Det är fortfarande stora skillnader i kommunernas resultat i merparten av årets indikatorer. Förskrivningen av läkemedel är fortsatt hög. 18,5 procent har 10 eller fler läkemedel och drygt 13 procent har minst ett läkemedel som bör undvikas. Av alla inläggningar på sjukhus för personer över 65 år, återinskrivs 20 procent och oftast inom tio dagar efter utskrivningen från sjukhuset. Antalet fallskador fortsätter att öka bland de äldre och är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Generellt har förebyggande åtgärder för att minska fallolyckor förbättrats. Kvinnor upplever i mindre utsträckning än män att de har god funktionsförmåga 12 månader efter insjuknande i stroke. Generellt ger de äldre bättre omdömen om äldreomsorgen jämfört med förra året. Resultaten har försämrats när det gäller att få komma ut och upplevelsen av utomhusmiljön i särskilt boende. 

Loading   Sökning pågår